Ďalší únik fotografií – hackeri zverejnili veľké množstvo súkromných fotografií za Snapchatu

Hac­ke­ri zve­rej­ni­li ob­rov­skú da­ta­bá­zu súk­rom­ných fo­tog­ra­fií a vi­deí za­chy­te­ných zo Snap­cha­tu, kto­ré zbie­ra­li ce­lé ro­ky. Šoko­va­ní pou­ží­va­te­lia tú­to ak­ciu naz­va­li Snap­pe­ning. Je vraj ove­ľa roz­sia­hlej­šia, ako bol ne­dáv­ny únik fo­tog­ra­fií ce­leb­rít z iC­lou­du.

Ofi­ciál­na ap­li­ká­cia uk­la­da­la fot­ky a vi­deá v ne­šif­ro­va­nej po­do­be, tak­že ich bo­lo mož­né sko­pí­ro­vať. Da­li sa z nich zho­to­viť screen­sho­ty na ar­chi­vo­va­nie. Zber sú­bo­rov umož­ňo­va­li aj špe­cia­li­zo­va­né ap­li­ká­cie tre­tích strán. Hac­ke­ri po­čas nie­koľ­kých ro­kov zhro­maž­di­li zo Snap­cha­tu až 13 GB dát, o kto­rých si pou­ží­va­te­lia mys­le­li, že bo­li od­strá­ne­né.

Ob­ja­vi­li sa aj dom­nien­ky, že je to len pop­laš­ná sprá­va a fo­tog­ra­fie sú podvr­hnu­té. No Dai­ly Beast potvr­dil , že ide i súk­rom­né fot­ky tí­ne­dže­rov, kto­ré unik­li on-li­ne cez vi­ral­pop.com. Keď­že až 50 % pou­ží­va­te­ľov Snap­cha­tu tvo­rí mlá­dež vo ve­ku 13 - 17 ro­kov, unik­nu­té fo­tog­ra­fie a vi­deá mô­žu byť po­ten­ciál­ne kla­si­fi­ko­va­né ako det­ská por­nog­ra­fia.

Pod­ľa naj­nov­ších od­ha­dov ide o 90 000 fo­tog­ra­fií a 9000 vi­deí, mno­hé z nich pa­tria Euró­pa­nom, keď­že od­tiaľ po­chá­dza až 32 % pou­ží­va­te­ľov Snap­cha­tu.

Exis­tu­jú oba­vy, že únik sa us­ku­toč­nil po­mo­cou hac­kin­gu po­pu­lár­nej an­droi­do­vej ap­li­ká­cie Snap­sa­ve, ur­če­nej na zber a uk­la­da­nie fo­tog­ra­fií a vi­deí zo Snap­cha­tu, kto­ré by inak bo­li auto­ma­tic­ky vy­ma­za­né. Zá­stup­ca Snap­sa­ve Geor­gie Ca­sey však dô­raz­ne od­mie­ta tie­to tvr­de­nia. Ako ďal­ší zdroj úni­ku sa spo­mí­na aj webo­vá strán­ka s po­dob­ným náz­vom Snap­sa­ved.

Snap­chat po­pie­ra zod­po­ved­nosť za únik, vo svo­jom vy­hlá­se­ní sa vy­jad­ril, že server­y Snap­cha­tu ne­bo­li hac­knu­té a ne­bo­li zdro­jom tých­to úni­kov. Pou­ží­va­te­lia sa vraj sta­li obe­ťou ap­li­ká­cií tre­tích strán.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

in­de­pen­dent.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter