Skimmer skopíruje kreditku aj v bankomate s ochranou proti skimmingu

Kre­dit­ná či de­bet­ná kar­ta je veľ­mi ten­ká. Ten­ký je aj slot na ban­ko­ma­te, do kto­ré­ho má vkĺznuť. A na­priek to­mu je tam dosť mies­ta na to, aby doň pod­vod­ník umies­tnil svo­je za­ria­de­nie, kto­ré mu umož­ní zís­kať úda­je z kar­ty a po­tom aj va­še ťaž­ko za­ro­be­né pe­nia­ze.

Za­ria­de­nie sa vo­lá Skim­mer a pre­zen­tu­je ho Brian Krebs na webe Krebs on Se­cu­ri­ty. Po­dob­né za­ria­de­nie pred­sta­vil Krebs už pred dvo­ma rok­mi, zda­lo sa sí­ce men­šie ako to no­vé, ale ne­vy­ze­ra­lo tak od­ol­ne a ne­ma­lo ta­ký prep­ra­co­va­ný vzhľad ako ver­zia z ro­ku 2014.

skimmer_back.png

Ne­vi­dieť tu ve­ľa kom­po­nen­tov - je tu lí­tio­vá ba­té­ria CR2012, nie­koľ­ko krát­kych drô­ti­kov, in­teg­ro­va­ný ob­vod s flash pa­mä­ťou a čí­tač­ka mag­ne­tic­kých ka­riet. Pod­ľa veľ­kos­ti ba­té­rie by sa da­lo usu­dzo­vať, že mu „šťa­va" dl­ho ne­vydr­ží - mož­no tak na je­den ví­kend. No za­ria­de­nie má zrej­me v po­ko­jo­vom sta­ve veľ­mi níz­ku spot­re­bu a pre­bu­dí sa až vo chví­li, keď de­te­gu­je vlo­že­nie kar­ty. Moh­lo by te­da fun­go­vať aj nie­koľ­ko týž­dňov.

Pod­vod­ní­ci pou­ží­va­jú skim­me­ry v ban­ko­ma­toch už nie­koľ­ko ro­kov, no v pos­led­nom ča­se sa har­dvér a tech­no­ló­gia na­toľ­ko zlep­ši­li, že ich mož­no mi­nia­tu­ri­zo­vať do ne­ná­pad­nej po­do­by. Skim­me­ry zvy­čaj­ne pra­cu­jú v spo­je­ní s ka­me­rou, kto­rá za­chy­tá­va stla­če­né klá­ve­sy pri za­dá­va­ní PIN kó­du. Ak te­da za­kry­je­te ru­ku za­dá­va­jú­cu kód dru­hou ru­kou, ma­li by ste byť v bez­pe­čí. Kaž­do­pád­ne sa však rad­šej vy­hni­te po­doz­ri­vým ban­ko­ma­tom, kto­ré nie sú veľ­mi na očiach, a vší­maj­te si, či neob­sa­hu­jú nez­vy­čaj­né pr­vky.

Zdroj: geek.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter