Nemecko chce, aby Google dal používateľom viac kontroly nad údajmi

Ne­mec­ké úra­dy v uto­rok vy­zva­li spo­loč­nosť Goog­le, aby žia­da­la uží­va­te­ľov o po­vo­le­nie pri tvor­be pro­fi­lov pou­ži­tím in­for­má­cií z via­ce­rých slu­žieb. Zvy­šu­je sa tak tlak na spo­loč­nosť Goog­le v sú­vis­los­ti s pra­vid­la­mi ochra­ny súk­ro­mia.

"Spo­loč­nosť Goog­le dos­ta­la na­ria­de­nie pri­jať ne­vyh­nut­né tech­nic­ké a or­ga­ni­zač­né opat­re­nia, aby fir­ma ga­ran­to­va­la, že sa uží­va­te­lia mô­žu sa­mos­tat­ne roz­hod­núť či, a do akej mie­ry, sa vy­uži­jú ich úda­je v rám­ci pro­fi­lu," po­ve­dal Jo­han­nes Cas­par, šéf úra­du pre ochra­nu úda­jov v Ham­bur­gu.

Ten zá­ro­veň uvie­dol, že spo­loč­nosť Goog­le v pred­chá­dza­jú­com ob­do­bí od­miet­la umož­niť uží­va­te­ľom väč­šiu kon­tro­lu nad údaj­mi zo slu­žieb ako Gmail, či z ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid ale­bo z inter­ne­to­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča. Spra­co­vá­va­nie úda­jov o fi­nan­čnej si­tuá­cii, sexuál­nej orien­tá­cii, či o vzťa­hoch je v Ne­mec­ku proti­práv­ne, kým to uží­va­teľ ne­po­vo­lí.

Spo­loč­nosť Goog­le si­tuáciu za­tiaľ ne­ko­men­to­va­la. V sú­vis­los­ti s ochra­nou súk­ro­mia a zbie­ra­ním úda­jov če­lí Goog­le vy­šet­ro­va­niu v šies­tich kra­ji­nách. Ide o Špa­nielsko, Ne­mec­ko, Ta­lian­sko, Fran­cúz­sko, Ho­lan­dsko a Veľ­kú Bri­tá­niu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter