Netflix by mal zablokovať používateľov pristupujúcich cez VPN

Vďa­ka le­gál­nym strea­min­go­vým služ­bám, ako je Net­flix, ma­jú fil­mo­ví a te­le­víz­ni fa­nú­ši­ko­via čo­raz me­nej dô­vo­dov na sťa­ho­va­nie pi­rát­ske­ho ob­sa­hu. Ho­ci sú ta­ké­to služ­by geog­ra­fic­ky ob­me­dze­né, exis­tu­je mož­nosť poz­vať aj ľu­dí z kra­jín, kde je prís­tup k le­gál­ne­mu ob­sa­hu li­mi­to­va­ný. V prí­pa­de Net­flixu sa geog­ra­fic­ké ob­me­dzenia da­jú obísť po­mo­cou re­la­tív­ne lac­né­ho VPN pred­plat­né­ho. No zdru­že­nia za­stu­pu­jú­ce zá­bav­ný prie­my­sel chcú cu­dzin­com za­brá­niť vo vy­uží­va­ní tých­to slu­žieb.

Lo­bu­jú za ce­los­ve­to­vé blo­ko­va­nie pou­ží­va­te­ľov VPN. V sú­čas­nos­ti sa dis­ku­tu­je naj­mä o Aus­trál­ča­noch. Tam je sí­ce Net­flix dos­tup­ný, ale s pod­stat­ne chu­dob­nej­ším ob­sa­hom. No od­ha­du­je sa, že v tej­to kra­ji­ne až 200 000 ľu­dí pou­ží­va ame­ric­kú ver­ziu Net­flixu. Dis­tri­bú­to­ri a dr­ži­te­lia autor­ských práv tvr­dia, že ich ta­ké­to ko­na­nie prip­ra­vu­je o li­cen­čné pop­lat­ky. Aus­trál­ča­nia (aj pou­ží­va­te­lia v iných kra­ji­nách) sí­ce pla­tia za prís­tup ako os­tat­ní, no ig­no­ru­jú vraj po­dob­né mies­tne služ­by, ako je Quickflix. Pre­to žia­da­jú za­blo­ko­va­nie prís­tu­pu VPN, a to nie­len pre Aus­trá­liu, ale aj glo­bál­ne.

Prob­lém dis­tri­bú­to­rov by sa tým sí­ce vy­rie­šil, ale vzni­kol by no­vý pre pou­ží­va­te­ľov prís­tu­pu VPN v USA. Rov­na­ko pos­tu­po­va­la pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi aj služ­ba Hu­lu, kto­rá za­ča­la blo­ko­vať prís­tup k webu pros­tred­níc­tvom služ­by VPN, pri­čom tá­to blo­ká­da sa vzťa­hu­je aj na stá­ti­sí­ce ame­ric­kých ob­ča­nov.

Zdá sa, že pri­po­je­nie VPN čo­raz viac pú­ta po­zor­nosť dr­ži­te­ľov autor­ských práv. Len ne­dáv­no na BBC Worldwide ar­gu­men­to­va­li, že pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­to­vých slu­žieb by ma­li sle­do­vať pri pou­ží­va­te­ľoch VPN nad­mer­né vy­uží­va­nie šír­ky pás­ma, pre­to­že tak mož­no pred­pok­la­dať, že sťa­hu­jú pi­rát­sky ob­sah. Dá sa te­da oča­ká­vať, že v blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­de prís­tup VPN za­ká­za­ný.

Zdroj: torrentfreak.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter