FBI sa nepáči šifrovanie mobilných zariadení. A nejde vraj o bezpečnosť, ale marketing.

Pod­ľa ame­ric­kej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry no­vá tech­ni­ka uľah­ču­je prá­cu ky­berzlo­čin­cov. Pod­ľa šé­fa FBI Ja­me­sa Co­mey­ho je ľah­ký prís­tup k pou­ží­va­teľ­ským dá­tam dô­le­ži­tý pri ochra­ne ľud­ských ži­vo­tov. Spo­me­nul pri tom hlav­ne hroz­bu te­ro­riz­mu a úno­sov.

Co­mey tak rea­go­val na za­ve­de­nie auto­ma­tic­ké­ho šif­ro­va­nia dát v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch od Goog­lu a App­lu. Zo stra­ny oboch spo­loč­nos­tí ide pod­ľa ne­ho len o mar­ke­tin­go­vý ťah.

FBI do­kon­ca kon­tak­to­va­la App­le aj Goog­le, aby im vy­jad­ri­la svo­je zne­po­ko­je­nie nad no­vým prís­tu­pom.

Goog­le o za­ve­de­ní auto­ma­tic­ké­ho šif­ro­va­nia in­for­mo­val mi­nu­lý týž­deň. App­le tú­to me­tó­du za­vie­dol v no­vom ope­rač­nom sys­té­me iOS 8.

Co­mey so svo­jím vy­jad­re­ním pri­šiel len pár dní po tom, čo je­ho pred­chá­dza­jú­ci spo­lup­ra­cov­ník Ro­nald Hos­ko zve­rej­nil stĺpček v den­ní­ku The Was­hin­gton Post, v kto­rom tiež skri­ti­zo­val prís­tup Goog­lu a App­lu. Aj on vy­jad­ril ná­zor, že auto­ma­tic­ké šif­ro­va­nie uľah­čí prá­cu zlo­čin­com.

App­le ani Goog­le sa ku Co­mey­ho ná­miet­kam za­tiaľ ne­vy­jad­ri­li.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter