Cestujúci európskych aerolínií už nebudú musieť vypínať sieť v mobiloch

Európ­ska agen­tú­ra pre bez­peč­nosť le­tec­tva (EASA) ho­vo­rí, že elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia, ako sú mo­bil­né te­le­fó­ny, nep­red­sta­vu­jú bez­peč­nos­tné ri­zi­ko, pre­to mô­žu zos­tať za­pnu­té aj po­čas le­tu. V sú­čas­nos­ti mô­žu mať ces­tu­jú­ci za­pnu­té te­le­fó­ny v re­ži­me lie­tad­lo, te­da s vy­pnu­tý­mi sie­ťa­mi. No­vé pra­vid­lá to­to ob­me­dzenie od­strá­nia.

EASA však ur­ču­je len rá­mec a le­tec­ké spo­loč­nos­ti by sa ma­li ubez­pe­čiť o tom, že pa­lub­né sys­té­my ich lie­ta­diel nie sú ov­plyv­ne­né sig­nál­mi z pre­nos­ných elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní. Mô­žu si ta­kis­to vy­tvo­riť vlas­tné pra­vid­lá tý­ka­jú­ce sa ich pre­vádz­ko­va­nia v lie­tad­lách.

Z toh­to dô­vo­du mô­žu niek­to­ré spo­loč­nos­ti im­ple­men­to­vať no­vé pra­vid­lá EASA ones­ko­re­ne. Agen­tú­ra však ve­rí, že pr­vé aero­lí­nie sa pris­pô­so­bia do ôs­mich me­sia­cov.

Zdroj: bbc.com
easa.euro­pa.eu


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter