Číňania nemajú nárok na súkromie. Vláda dala zablokovať vyhľadávač DuckDuckGo

Duc­kDuc­kGo, vy­hľa­dá­vač za­me­ra­ný na súk­ro­mie dát, kto­rý ži­je v tie­ni Goog­lu, sa pri­po­jil k svoj­mu veľ­ké­mu ri­va­lo­vi i ďal­ším zá­pad­ným tech­no­lo­gic­kým fir­mám, kto­ré sú v Čí­ne blo­ko­va­né.

Za­kla­da­teľ a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Duc­kDuc­kGo Ga­briel Wein­berg kon­com mi­nu­lé­ho týž­dňa potvr­dil za­blo­ko­va­nie strán­ky v Ázii. Do­dal, že mu nie je jas­né, pre­čo sa spo­loč­nosť ocit­la v pas­ci čín­skej inter­ne­to­vej cen­zú­ry. Ce­lé sa to za­ča­lo už pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi.

Pod­ľa mo­ni­to­ro­va­cej služ­by Great­Fi­re od­váž­ny mla­dý vy­hľa­dá­vač nie je dos­tup­ný od 4. sep­tem­bra. Nás­led­né tes­ty Great­Fi­re uká­za­li, že strán­ka je v Čí­ne aj na­ďa­lej blo­ko­va­ná.

greatfire_duckduck.jpg

Duc­kDuc­kGo bol za­lo­že­ný pred šies­ti­mi rok­mi. Po od­ha­le­niach Edwar­da Snowde­na o ma­sív­nom sle­do­va­ní inter­ne­to­vej pre­vádz­ky zo stra­ny NSA sa je­ho pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa v pos­led­ných 18 me­sia­coch vý­raz­ne roz­rást­la. Vy­hľa­dá­vač to­tiž neucho­vá­va ni­ja­ké pou­ží­va­teľ­ské dá­ta. V mi­nu­lom ro­ku sa tu us­ku­toč­ni­la viac ako mi­liar­da vy­hľa­dá­va­ní. Je to úc­ty­hod­né čís­lo na­priek to­mu, že Goog­le spra­cu­je kaž­dý me­siac až 100 mi­liárd vy­hľa­dá­va­cích do­py­tov. To zna­me­ná, že Duc­kDuc­kGo sa etab­lo­val ako jed­na z mož­nos­tí pre tých, kto­rí pri vy­hľa­dá­va­ní oce­ňu­jú ochra­nu súk­ro­mia.

Pod­čiar­ku­je to aj sku­toč­nosť, že Duc­kDuc­kGo bol za­čiat­kom ro­ka vy­bra­ný ako pred­vo­le­ný vy­hľa­dá­vač pre pre­hlia­dač App­le Sa­fa­ri. Nie je zná­me, aká časť pre­vádz­ky vy­hľa­dá­va­ča po­chá­dza z Čí­ny, no je prav­de­po­dob­né, že blo­ko­va­nie ne­bu­de mať vý­raz­nej­ší do­sah na je­ho čin­nosť.

Zdroj: the­nextweb.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter