Koniec špehovaniu NSA? Nová verzia OS Android bude mať štandardne zapnuté šifrovanie dát

No­vá ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid od spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­rá má byť uve­de­ná na bu­dú­ci me­siac, bu­de mať šif­ro­va­nie dát v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní. Goog­le tak vy­tvo­rí ďal­šiu pre­káž­ku pre po­lí­ciu, brá­nia­cu jej v zís­ka­ní osob­ných úda­jov zvy­čaj­ne ulo­že­ných v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch.

An­droid po­nú­kal v niek­to­rých za­ria­de­niach vo­li­teľ­né šif­ro­va­nie už od ro­ku 2011, no pod­ľa bez­peč­nos­tných exper­tov len má­lo pou­ží­va­te­ľov ve­de­lo za­pnúť tú­to fun­kciu. Te­raz Goog­le navr­hol ta­ké ak­ti­vač­né pos­tu­py pre no­vé an­droi­do­vé za­ria­de­nia, že šif­ro­va­nie sa bu­de us­ku­toč­ňo­vať auto­ma­tic­ky.

Vďa­ka to­mu­to kro­ku bu­de An­droid po­nú­kať po­dob­ný stu­peň ochra­ny, ako za­čal pos­ky­to­vať aj App­le pre svo­je no­vé iP­ho­ny. Obe spo­loč­nos­ti za­vied­li no­vú for­mu šif­ro­va­nia, kto­rá vo väč­ši­ne prí­pa­dov zne­mož­ní or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní zís­ka­vať dô­ka­zy z in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov aj vte­dy, ak bu­dú mať k dis­po­zí­cii súd­ny prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku.

Me­dzi obo­ma spo­loč­nos­ťa­mi však exis­tu­jú vý­znam­né roz­die­ly v prís­tu­pe k šif­ro­va­niu. App­le má pod kon­tro­lou har­dvér i sof­tvér svo­jich za­ria­de­ní. Ak­tua­li­zo­va­ný spô­sob šif­ro­va­nia bu­de môcť pos­kyt­núť pre oba no­vé iP­ho­ny aj iPa­dy, ale aj pre väč­ši­nu star­ších, pre­to­že pou­ží­va­te­lia si bu­dú môcť ak­tua­li­zo­vať ope­rač­ný sys­tém na no­vú ver­ziu iOS 8. No mno­hé z tých­to za­ria­de­ní v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní zá­lo­hu­jú fo­tog­ra­fie i ďal­šie dá­ta na úč­te iC­loud, kde sa k nim po­lí­cia mô­že na­ďa­lej dos­tať. Pou­ží­va­te­lia si však mô­žu up­ra­viť nas­ta­ve­nia tak, aby za­brá­ni­li auto­ma­tic­ké­mu zá­lo­ho­va­niu na iC­lou­de.

Na dru­hej stra­ne Goog­le ne­má mož­nosť do­dať svoj no­vý ope­rač­ný sys­tém An­droid L čo naj­rý­chlej­šie všet­kým pou­ží­va­te­ľom an­droi­do­vých za­ria­de­ní. Vý­rob­co­via an­droi­do­vých smar­tfó­nov a tab­le­tov to­tiž mô­žu ro­biť v ope­rač­nom sys­té­me svo­jich za­ria­de­ní rôz­ne úp­ra­vy. To má za nás­le­dok „frag­men­tá­ciu" - vo sve­te exis­tu­jú stov­ky rôz­nych ver­zií An­droi­du, tak­že je ťaž­ké dopl­niť do nich naj­nov­šie bez­peč­nos­tné fun­kcie.

No­vé za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid, uve­de­né na trh po ok­tób­ri, sa bu­dú zrej­me do­dá­vať s pred­vo­le­ným šif­ro­va­ním, no potr­vá ve­ľa me­sia­cov, mož­no aj nie­koľ­ko ro­kov, kým väč­ši­na an­droi­do­vých za­ria­de­ní bu­de dis­po­no­vať tou­to fun­kciou.

Zdroj: was­hin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter