Tim Cook/Apple: Dáta zákazníkov neskúmame a ani na nich nezarábame

Šéf spo­loč­nos­ti App­le sa v no­vom roz­ho­vo­re obul do kon­ku­ren­čných tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí vo ve­ci tý­ka­jú­cej sa ochra­ny súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov.

V dru­hej čas­ti inter­view s Charliem Ro­seom, kto­rá bo­la od­vy­sie­la­ná v pon­de­lok, Cook po­ve­dal, že App­le nep­re­dá­va dá­ta svo­jich pou­ží­va­te­ľov, a spo­chyb­nil prak­ti­ky spo­loč­nos­tí, kto­ré to ro­bia. Cook uvie­dol, že App­le za­rá­ba pre­dov­šet­kým pre­da­jom har­dvé­ru na roz­diel od iných tech­no­lo­gic­kých fi­riem zo Si­li­con Valley, kto­ré pro­fi­tu­jú z rek­la­my za­cie­le­nej na ich pou­ží­va­te­ľov. „Náš biz­nis nie je za­lo­že­ný na tom, že o vás zbie­ra­me in­for­má­cie. Nie ste náš pro­dukt," po­ve­dal Cook. „Mys­lím si, že sa kaž­dý mu­sí opý­tať na jed­nu vec: Ako fir­my za­rá­ba­jú svo­je pe­nia­ze? Nas­le­duj­te tok pe­ňa­zí. A ak za­rá­ba­jú pe­nia­ze pre­dov­šet­kým tým, že zhro­maž­ďu­jú veľ­ké ob­je­my osob­ných dát, mys­lím si, že má­te prá­vo byť zne­po­ko­je­ní."

Cook tie­to vy­jad­re­nia pred­nie­sol v od­po­ve­di na otáz­ku Ro­sea tý­ka­jú­cej sa obáv pou­ží­va­te­ľov o množ­stvo osob­ných úda­jov, kto­ré spo­loč­nos­ti ty­pu Goog­lu zhro­maž­ďu­jú. Rek­lam­ný biz­nis App­lu je ove­ľa men­ší než v prí­pa­de Goog­lu, Fa­ce­boo­ku ale­bo Twit­te­ru. Cez plat­for­mu iAd, kto­rú App­le spus­til pred štyr­mi rok­mi, sa fir­ma za­me­ria­va na rek­la­mu v ap­li­ká­ciách bež­iacich na jej mo­bil­ných za­ria­de­niach. Ame­ric­ká spo­loč­nosť pri tom vy­uží­va nap­rík­lad his­tó­riu ná­ku­pov pou­ží­va­te­ľov v iTu­nes a do­má­ce ad­re­sy. Vo svo­jej od­po­ve­di Ro­seo­vi sa však Cook o iAd ne­vy­jad­ril.

Goog­le a App­le bo­li is­tý čas blíz­ki spo­jen­ci, te­raz sú však ri­va­li. Ope­rač­ný sys­tém An­droid pria­mo kon­ku­ru­je iOS od App­lu a obe spo­loč­nos­ti čas­to sto­ja o ak­vi­zí­cie rov­na­kých fi­riem.

Cook spres­nil, že App­le ne­zau­jí­ma­jú iMes­sa­ge ale­bo e-mai­ly je­ho pou­ží­va­te­ľov. Pri no­vých pro­jek­toch ty­pu App­le Pay a Heal­thKit, kde pou­ží­va­te­lia uk­la­da­jú na za­ria­de­nia App­le osob­né in­for­má­cie, ako napr. kre­dit­né kar­ty či in­for­má­cie o zdra­vot­nom sta­ve, ame­ric­ká spo­loč­nosť tvr­dí, že ich dá­ta sú šif­ro­va­né tak, že k nim ne­má prís­tup nik­to z App­lu. „Po­ze­rá­me sa na to veľ­mi od­liš­ne než mno­ho iných spo­loč­nos­tí. Náš poh­ľad je ta­ký, že keď navr­hu­je­me no­vú služ­bu, nes­na­ží­me sa zhro­maž­ďo­vať žiad­ne dá­ta," po­ve­dal Cook. „To­mu­to biz­ni­su sa ne­ve­nu­je­me. Mys­lím si to­tiž, že ľu­dia ma­jú prá­vo na súk­ro­mie."

Šéf App­le sa tiež dô­raz­ne vy­jad­ril k sprá­vam z jú­la toh­to ro­ka, pod­ľa kto­rých ope­rač­ný sys­tém iOS ob­sa­hu­je za­dné vrát­ka pre tre­tie stra­ny (v tom­to zmys­le bo­la spo­mí­na­ná pre­dov­šet­kým ame­ric­ká agen­tú­ra NSA), kto­ré tak mô­žu pris­tu­po­vať k osob­ným dá­tam pou­ží­va­te­ľov. App­le už v jú­li uvie­dol, že sa tie­to sprá­vy ne­zak­la­da­jú na prav­de, a Cook to te­raz opäť potvr­dil. „Nič z to­ho nie je prav­da, nu­la," uvie­dol. „Nik­dy by sme ne­do­pus­ti­li, aby sa to sta­lo."

V ce­lom inter­view Cook ok­rem iné­ho tiež uvie­dol, že „App­le mo­hol iP­ho­ny s väč­ší­mi dis­plej­mi vy­rá­bať už pred rok­mi", ale spo­loč­nosť ča­ka­la, kým bu­de môcť vy­ko­nať riad­ne zlep­še­nia. „Nik­dy to ne­bo­lo o tom, uro­biť len väč­ší te­le­fón," po­ve­dal Cook. „Bo­lo to o tom, uro­biť v kaž­dom sme­re lep­ší te­le­fón. A my pre­to vy­dá­va­me ve­ci až vte­dy, keď sú nao­zaj ho­to­vé."

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter