2020: 26 miliárd zariadení zapojených do internetu vecí. A čo bezpečnosť?

Pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner bu­de do ro­ku 2017 viac ako pä­ti­na fi­riem vy­uží­vať bez­peč­nos­tné služ­by spo­je­né s inter­ne­tom ve­cí. Vo vý­sled­ku to pre ne bu­de zna­me­nať ďal­šie zvý­še­nie vý­dav­kov na bez­peč­nosť.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov Gar­tne­ru si už te­raz bez­peč­nos­tní ma­na­žé­ri vo fir­mách vší­ma­jú zme­ny v biz­ni­se spo­je­né s tým, ako sú rôz­ne prís­tro­je, sys­té­my a sie­te nav­zá­jom pre­po­je­né a vzni­ka­jú tak no­vé vý­zvy pre bez­peč­nosť, pre­to­že do­te­raj­šie nás­tro­je nie sú ta­ké­mu­to pros­tre­diu dos­ta­toč­ne pris­pô­so­be­né. Nao­pak, po­nu­ka rie­še­ní pre inter­net ve­cí (Inter­net of Things, skrá­te­ne IoT) je skôr ob­me­dze­ná. Pri­tom tre­ba chrá­niť veľ­mi ši­ro­ké spek­trum pr­vkov, kto­ré za­hŕňa­jú mo­bil­nú a clou­do­vú ar­chi­tek­tú­ru, rôz­ne auto­ma­tic­ké stro­je, prie­my­sel­né ria­dia­ce sys­té­my a aj kla­sic­ké sys­té­my fy­zic­ké­ho za­bez­pe­če­nia.

Inter­net ve­cí na str­mom vzos­tu­pe

Ak vy­jme­me PC, tab­le­ty a smar­tfó­ny, bu­de v ro­ku 2020 exis­to­vať viac ako 26 mi­liárd za­ria­de­ní za­po­je­ných do inter­ne­tu ve­cí. Na po­rov­na­nie, v ro­ku 2009 to bo­la ne­ce­lá mi­liar­da. Sú­čas­ne bu­de rásť aj po­čet za­ria­de­ní, kto­ré sú ozna­čo­va­né ako ghost de­vi­ces, te­da ta­ké, kto­ré bu­dú mať po­ten­ciál ko­nek­ti­vi­ty, ale ne­bu­dú bež­ne vy­uží­va­né. Ce­los­ve­to­vý trh spo­je­ný s IoT po­tom bu­de mať v ro­ku 2020 ob­jem 1,9 bi­lió­na do­lá­rov. Naj­viac z tých­to tech­no­ló­gií bu­dú pro­fi­to­vať ta­ké od­bo­ry ako vý­ro­ba, zdra­vot­níc­tvo, pois­ťov­níc­tvo ale­bo všeo­bec­ne fi­nanč­ný sek­tor.

Earl Per­kins, vice­pre­zi­dent pre vý­skum v Gar­tne­ri, k to­mu ho­vo­rí, že vo sve­te IoT sa sta­nú po­čí­tač­mi prak­tic­ky všet­ky prís­tro­je, kto­ré nie sú ty­pic­ký­mi vý­poč­to­vý­mi za­ria­de­nia­mi a sú navr­hnu­té na ur­či­té špe­ci­fic­ké úko­ny. To však pri­ná­ša ob­rov­skú vý­zvu pre fi­rem­nú bez­peč­nosť, na kto­rú dr­vi­vá väč­ši­na or­ga­ni­zá­cií nie je prip­ra­ve­ná.

Fir­my sa mu­sia na inter­net ve­cí prip­ra­viť

Per­kins do­dá­va, že už te­raz vi­dí­me za­čí­na­jú­ci roz­voj inter­ne­tu ve­cí, spo­je­ný s tren­dmi clou­du, mo­bi­li­ty a so­ciál­nych rie­še­ní. Kom­plexnosť pre­po­je­nia prís­tro­jov a po­čet pre­ná­ša­ných in­for­má­cií však bu­de stá­le rásť, čo bu­de exis­tu­jú­ce bez­peč­nos­tné prob­lé­my a ri­zi­ká zvy­šo­vať.

„V sú­čas­nos­ti ne­ma­jú bez­peč­nos­tní ma­na­žé­ri dos­ta­tok nás­tro­jov ani ná­vo­dov na nas­ta­ve­nie adek­vát­nej úrov­ne bez­peč­nos­ti IoT, a aby tie­to rie­še­nia moh­li za­čle­niť do pod­ni­ko­vej infra­štruk­tú­ry. Na­vy­še pros­tre­die IoT sa stá­le me­ní, čo ro­bí je­ho za­bez­pe­če­nie eš­te zlo­ži­tej­ším. No už te­raz by si bez­peč­nos­tní ma­na­žé­ri ma­li vy­tvo­riť stra­té­giu, na zá­kla­de kto­rej by po­tom prip­ra­vo­va­li plá­ny pre to­to pros­tre­die," do­dá­va Earl Per­kins.

Gar­tner od­po­rú­ča bez­peč­nos­tným ma­na­žé­rom, aby roz­voj inter­ne­tu ve­cí ne­pod­ce­ňo­va­li a aby ro­bi­li všet­ko na zní­že­nie ri­zík spo­je­ných s IoT. Cie­ľom mu­sí byť lep­šia kon­tro­la nad biz­ni­som a je­ho lep­ší vý­kon. Inter­net ve­cí je na­po­kon vý­zvou aj pre do­dá­va­te­ľov bez­peč­nos­tných rie­še­ní, kto­rí by ma­li na svo­jej po­nu­ke v tej­to ob­las­ti za­pra­co­vať a ta­kis­to vy­svet­ľo­vať fir­mám, pre­čo do tých­to nás­tro­jov in­ves­to­vať.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter