Zariadenia goTenna na spojenie mobilov v miestach bez signálu môžu rušiť políciu

Prí­dav­né za­ria­de­nie k mo­bil­né­mu te­le­fó­nu, go­Ten­na, kto­ré má za­bez­pe­čiť spo­je­nie me­dzi dvo­ma účas­tník­mi aj v mies­tach bez sig­ná­lu mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, by na Slo­ven­sku moh­lo ru­šiť za­ria­de­nia mes­tskej po­lí­cie, že­lez­níc a ob­ran­ných sys­té­mov.

Upo­zor­nil na to v uto­rok Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ). Ako uvie­dol ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, spo­mí­na­né za­ria­de­nie je ur­če­né pre ame­ric­ký trh, pri­čom na Slo­ven­sku za je­ho pou­ží­va­nie bez po­vo­le­nia hro­zí práv­nic­kým oso­bám ale­bo fy­zic­kým oso­bám pod­ni­ka­te­ľom po­ku­ta až do vý­šky 300 tis. eur, fy­zic­kým oso­bám do vý­šky ti­síc eur.

"Za­ria­de­nia go­Ten­na eš­te len ma­jú prísť na ame­ric­ký trh, ale o ich fun­kcii už in­for­mo­va­li aj niek­to­ré slo­ven­ské mé­diá. Za­ria­de­nie sa pod­ľa pub­li­ko­va­ných in­for­má­cií spá­ru­je s mo­bil­ným te­le­fó­nom cez Blue­tooth a umož­ňu­je po­sie­lať sprá­vy iné­mu uží­va­te­ľo­vi, kto­rý má ta­ké­to za­ria­de­nie," prib­lí­žil Vav­ro. Prí­dav­né prís­tro­je bu­dú pod­ľa RÚ pra­co­vať v pás­me 151 - 154 MHz s vý­ko­nom 2 W. Na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa mô­žu v tom­to pás­me pou­ží­vať len za­ria­de­nia, kto­ré ma­jú in­di­vi­duál­ne po­vo­le­nie od RÚ.

"Na­vy­še to­to frek­ven­čné pás­mo vy­uží­va­jú ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia mes­tskej po­lí­cie, že­lez­níc a ob­ran­ných sys­té­mov, kto­ré by moh­li byť ru­še­né za­ria­de­nia­mi go­Ten­na," uzav­rel Vav­ro.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter