Apple: Únik fotiek celebrít nezapríčinila chyba v iCloude

Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi sme vás in­for­mo­va­li o tom, že na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li súk­rom­né fo­tog­ra­fie na­hých ce­leb­rít, kto­ré nez­ná­my ha­cker zís­kal prav­de­po­dob­ne pros­tred­níc­tvom služ­by iC­loud. Spo­loč­nosť App­le k tej­to zá­le­ži­tos­ti vy­da­la tla­čo­vé vy­hlá­se­nie:

„Chce­li by sme pos­kyt­núť in­for­má­cie z náš­ho vy­šet­ro­va­nia krá­de­že fo­tog­ra­fií niek­to­rých ce­leb­rít. Keď sme sa o krá­de­ži doz­ve­de­li, bo­li sme po­bú­re­ní a hneď sme mo­bi­li­zo­va­li na­šich in­ži­nie­rov, aby ob­ja­vi­li zdroj prob­lé­mu. Súk­ro­mie a bez­peč­nosť na­šich zá­kaz­ní­kov sú pre nás veľ­mi dô­le­ži­té. Po viac ako 40-ho­di­no­vom skú­ma­ní sme zis­ti­li, že niek­to­ré úč­ty ce­leb­rít bo­li kom­pro­mi­to­va­né cie­le­ný­mi útok­mi na ich pou­ží­va­teľ­ské me­ná a hes­lá, čo je me­tó­da, kto­rá sa sta­la veľ­mi bež­nou na inter­ne­te. Ani v jed­nom z vy­šet­ro­va­ných prí­pa­dov sa neob­ja­vi­lo ni­ja­ké na­ru­še­nie sys­té­mov App­lu vrá­ta­ne iC­lou­du a fun­kcie Find My Pho­ne. Na­ďa­lej spo­lup­ra­cu­je­me s po­lí­ciou so zá­me­rom po­môcť iden­ti­fi­ko­vať zlo­čin­ca.

Ako ochra­nu pro­ti ta­ké­mu­to ty­pu úto­kov od­po­rú­ča­me všet­kým pou­ží­va­te­ľom vy­uží­vať vždy sil­né hes­lá a umož­niť dvoj­fak­to­ro­vú auten­ti­fi­ká­ciu. O oboch sa doz­vie­te viac na na­šich webo­vých strán­kach."

Zdroj: app­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter