Zlodeji si môžu vyrobiť kľúče k bytu 3D tlačou, stačí im fotografia zámku a kladivo

Je­den z nep­rí­jem­ných dôs­led­kov lac­nej 3D tla­če je mož­nosť dup­li­ko­va­nia kľú­čov bez vy­uži­tia kľú­čo­vej služ­by. Ne­dáv­no sme pí­sa­li o newyor­skej služ­be Key­Me, kto­rá vám na zá­kla­de fo­tog­ra­fie kľú­ča zho­to­ve­nej po­mo­cou ap­li­ká­cie pre iP­ho­ne vy­ro­bí a za­šle náh­rad­ný, vy­tla­če­ný 3D tla­čiar­ňou.

Keď­že ne­mu­sí ísť o váš vlast­ný kľúč, po­nú­ka tak no­vé mož­nos­ti pre by­to­vých zlo­de­jov. No dva­ja ne­mec­kí in­ži­nie­ri Chri­si­tian Holler a Jos Weyers (prav­de­po­dob­ne ama­tér­ski zá­moč­ní­ci) idú eš­te ďa­lej a na ot­vo­re­nie zá­mku už ne­pot­re­bu­jú kľúč ani vi­dieť.

Sta­čí, ak ma­jú k dis­po­zí­cii fo­tog­ra­fiu zá­mku a poz­na­jú hĺbku kľú­čo­vej di­er­ky. Pod­ľa sním­ky do­ká­žu vy­tla­čiť tzv. bump key, pak­ľúč, kto­rým mož­no s tro­chou hru­bej si­ly zá­mok od­om­knúť. Vy­vi­nu­li na to špe­ciál­ny sof­tvér Pho­to­bump, po­mo­cou kto­ré­ho vy­tvo­ria 3D sú­bor na tlač pak­ľú­ča. Ich vy­ná­lez te­da zrej­me mož­no pou­žiť na ot­vo­re­nie aké­ho­koľ­vek bež­né­ho zá­mku bez prís­tu­pu ku sku­toč­né­mu kľú­ču.

Ako to fun­gu­je, to si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu:

Video:


Bump key ot­vo­rí kon­ven­čné zá­mky s ko­lík­mi, kto­ré sa na­chá­dza­jú v mno­hých do­mác­nos­tiach. Ta­ké­to zá­mky vy­ža­du­jú kľúč so špe­ci­fic­ký­mi zá­rez­mi, po­mo­cou kto­rých sa ko­lí­ky v zá­mku dos­ta­nú do jed­nej ro­vi­ny, a tak mož­no oto­čiť kľúč v zá­mku.

bump_key_2.jpg

Pak­ľúč ne­mu­sí mať rov­na­ké zá­re­zy ako ori­gi­nál­ny kľúč. Je­ho zá­re­zy ma­jú rov­na­kú hĺbku a na po­su­nu­tie ko­lí­kov do jed­nej ro­vi­ny sa pou­ži­je úder kla­di­vom, aby sa up­lat­nil krú­tia­ci mo­ment na oto­če­nie cy­lin­dra v zá­mku. Ta­ký­to pak­ľúč sa dá vy­ro­biť aj zo su­ro­vé­ho kľú­ča, aký pou­ží­va­jú zá­moč­ní­ci na vý­ro­bu dup­li­ká­tov.

bump_key_3.jpg

Bump key vy­ro­be­ný 3D tla­čou je z plas­tu. Vzhľa­dom na to, že sa na ot­vo­re­nie zá­mku vy­ža­du­je úder kla­di­vom, je ur­če­ný skôr na jed­no­ra­zo­vé pou­ži­tie. Mož­no ho, sa­moz­rej­me, vy­ho­to­viť aj z ko­vu, je to však tro­chu zlo­ži­tej­šie.

Na otáz­ku, či by tú­to tech­ni­ku mo­hol zneu­žiť zlo­dej na vlá­ma­nie, Holler od­po­ve­dal: „Ak má dosť zlo­či­nec­kej ener­gie, tak si mys­lím, že áno." Na­priek to­mu to však pod­ľa ne­ho nie je „realis­tic­ký sce­nár", pre­to­že pak­ľú­če sú k dis­po­zí­cii už dl­ho, no nie sú ši­ro­ko pou­ží­va­né zlo­dej­mi. Pre nich je to­tiž jed­no­duch­šie vy­užiť deš­truk­tív­nu me­tó­du a zá­mok vy­lo­miť. V Ne­mec­ku vraj vlá­ma­nia po­mo­cou pak­ľú­ča tvo­ria len 0,2 % všet­kých úto­kov.

Ak má­te na­priek to­mu oba­vy, k dis­po­zí­cii sú aj bez­peč­nos­tné zá­mky, kto­ré sú od­ol­né pro­ti ná­ra­zu.

Zdroj: wired.com
dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter