Na internete sa objavili súkromné fotografie nahých celebrít

Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li súk­rom­né fo­tog­ra­fie na­hých spe­vá­čok a he­re­čiek, aký­mi sú nap­rík­lad Jen­ni­fer Lawren­ce, Ka­te Up­ton, Kir­sten Dunst, Av­ril La­vig­ne, Ca­ra De­le­vin­gne, Jen­ny McCar­thy ale­bo Ka­ley Cuo­co. Kom­pe­ten­tní sa dom­nie­va­jú, že zá­be­ry zís­kal pros­tred­níc­tvom služ­by iC­loud nez­ná­my he­ker a nás­led­ne ich zve­rej­nil. Fir­ma App­le, kto­rá pre­vádz­ku­je spo­mí­na­nú služ­bu, sa ku kau­ze za­tiaľ ne­vy­jad­ri­la. Aria­na Gran­de ale­bo Vic­to­ria Jus­ti­ce vy­hlá­si­li, že ide o fal­zi­fi­ká­ty. Niek­to­ré z uve­de­ných žien však priz­na­li, že na zá­be­roch sú nao­zaj ony.

Zá­stup­co­via ame­ric­kej he­reč­ky Jen­ni­fer Lawren­ce plá­nu­jú pod­nik­núť práv­ne kro­ky. "To­to je ohav­né na­ru­še­nie súk­ro­mia. Kon­tak­to­va­li sme úra­dy a za­ža­lu­je­me kaž­dé­ho, kto zve­rej­nil uk­rad­nu­té fo­tog­ra­fie Jen­ni­fer Lawren­ce," uvie­dol pre BBC Newsbeat ho­vor­ca 24-roč­nej ro­dáč­ky z mes­ta Louis­vil­le v Ken­tuc­ky. Me­dzi ďal­šie zná­me osob­nos­ti, kto­ré potvr­di­li pra­vosť zá­be­rov pat­rí nap­rík­lad Ma­ry Eli­za­beth Win­stead. Dvad­sať­de­väť­roč­ná he­reč­ka na­pí­sa­la pros­tred­níc­tvom so­ciál­nej a mik­rob­lo­go­va­cej sie­te Twit­ter, že fo­tog­ra­fie spra­vi­la v mi­nu­los­ti spo­lu s man­že­lom, no už dáv­no ich zma­za­la.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter