Po vlne v ČR už aj slovenskí exekútori upozorňujú na podvodné e-maily

Slo­ven­ská ko­mo­ra exekú­to­rov (SKE) va­ru­je ob­ča­nov pred pod­vod­ný­mi e-mai­la­mi, kto­ré vy­zý­va­jú na za­pla­te­nie neexis­tu­jú­cich poh­ľa­dá­vok v rám­ci vy­mys­le­nej exekú­cie.

Ďal­šie prí­pa­dy tých­to mai­lov sa v tých­to dňoch opäť ob­ja­vi­li v Čes­kej re­pub­li­ke i na Slo­ven­sku. Slo­ven­ská ko­mo­ra exekú­to­rov od­stu­pu­je tie­to poz­nat­ky Mi­nis­ter­stvu spra­vod­li­vos­ti SR, Mi­nis­ter­stvu fi­nan­cií SR a Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re SR a žia­da ich, aby pod­nik­li prís­luš­né kro­ky.

Ob­ča­nia by v prí­pa­de po­doz­ri­vé­ho mai­lu, vy­zý­va­jú­ce­ho na úh­ra­du v rám­ci neexis­tu­jú­cej exekú­cie, v žiad­nom prí­pa­de ne­ma­li po­sie­lať pe­nia­ze na uve­de­né úč­ty, ani ot­vá­rať príl­ohu e-mai­lu. Pod­ľa in­for­má­cií Čes­kej ko­mo­ry exekú­to­rov pri pred­chá­dza­jú­cej jú­lo­vej vl­ne pod­vod­ných e-mai­lov ob­sa­ho­va­li príl­ohy ví­rus a moh­li viesť k prez­ra­de­niu he­siel do elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva. „V prí­pa­de akých­koľ­vek po­chyb­nos­tí by mal ob­čan kon­tak­to­vať prís­luš­ný exekú­tor­ský úrad ale­bo pria­mo kan­ce­lá­riu Slo­ven­skej ko­mo­ry exekú­to­rov," uvied­la ho­vor­ky­ňa Slo­ven­skej ko­mo­ry exekú­to­rov Sta­nis­la­va Ko­le­sá­ro­vá.

Pos­tup súd­ne­ho exekú­to­ra je prís­ne re­gu­lo­va­ný a má pres­né pra­vid­lá. „Ob­ča­no­vi mu­sí byť úrad­ne do­ru­če­né pí­som­né upo­ve­do­me­nie o za­ča­tí exekú­cie. Ak aj súd­ny exekú­tor nes­kôr ko­mu­ni­ku­je pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej poš­ty, jej pra­vosť si ob­čan mô­že ove­riť pria­mo na strán­ke Slo­ven­skej ko­mo­ry exekú­to­rov," upo­zor­ni­la ho­vor­ky­ňa.

Exekú­tor­ská ko­mo­ra Čes­kej re­pub­li­ky za­zna­me­na­la po­po­lud­ní 15. jú­la mo­hut­ný spa­mo­vý útok, kto­rý za­sia­hol aj ob­ča­nov Slo­ven­skej re­pub­li­ky, naj­mä ma­ji­te­ľov e-mai­lo­vých schrá­nok na če­ských por­tá­loch. Čes­kí exekú­to­ri dos­ta­li vy­še 17-ti­síc pod­ne­tov, niek­to­ré exekú­tor­ské úra­dy mu­se­li vy­hra­diť na zvlád­nu­tie si­tuácie oso­bit­ných pra­cov­ní­kov. Slo­ven­ská ko­mo­ra exekú­to­rov bez­pros­tred­ne na­to va­ro­va­la aj ob­ča­nov Slo­ven­ska pred mož­ným do­sa­hom toh­to úto­ku. Pod­vod­né e-mai­ly bo­li ro­zo­sie­la­né pod hla­vič­kou väč­ši­ny če­ských exekú­tor­ských úra­dov, ale ob­sa­ho­va­li nes­práv­ne ad­re­sy a ďal­šie iden­ti­fi­kač­né úda­je.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter