Muž obvinený z pirátstva bol uväznený na takmer 3 roky

Brit­ský muž bol uväz­ne­ný na tak­mer tri ro­ky po tom, čo ile­gál­ne nah­ral film v ki­ne a dis­tri­buo­val ho on-li­ne. 25-roč­ný Phi­lip Danks bol pr­vou oso­bou, kto­rá za­zna­me­na­la Rých­lo a zbe­si­lo 6 a zdie­ľa­la ho pros­tred­níc­tvom torren­tu.

Danks bol na to pat­rič­ne hr­dý a poch­vá­lil sa svo­jim pria­te­ľom na Fa­ce­boo­ku, pri­čom si neod­pus­til ne­mies­tnu poz­nám­ku aj na štú­dio Uni­ver­sal Pic­tu­res.

Uni­ver­sal Pic­tu­res za­lo­žil špe­ciál­ny tím, kto­rý pát­ral po ší­ri­te­ľoch ne­le­gál­ne­ho ob­sa­hu. Keď­že sa Danks svo­jou „prá­cou" príl­iš ne­ta­jil, ne­bo­lo to veľ­mi ťaž­ké.

Brit pre­dá­val kó­pie spo­mí­na­né­ho fil­mu za je­den a pol brit­skej lib­ry, pri­čom do­ved­na za­ro­bil oko­lo ti­síc li­bier. No štú­dio uvie­dlo, že vďa­ka ne­le­gál­ne­mu uve­rej­ne­niu di­ela sa k fil­mu dos­ta­lo až 780-ti­síc ľu­dí, a pred­pok­la­da­ná stra­ta bo­la vy­čís­le­ná na 2,3 mi­lió­na li­bier, te­da ne­ce­lé 3 mi­lió­ny eur.

Rých­lo a zbe­si­lo 6 bol tre­tí naj­viac ne­le­gál­ne zdie­ľa­ný film mi­nu­lé­ho ro­ka. Dru­hý bol Di­vo­ký Djan­go a úhr­nne naj­viac ne­le­gál­nych kó­pií za­zna­me­nal film Ho­bit: Neo­ča­ká­va­ná ces­ta.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter