Microsoft stiahol chybnú aktualizáciu

Spo­loč­nosť za­rea­go­va­la na prob­lé­my s pos­led­ným sú­bo­rom ak­tua­li­zá­cií pre­dov­šet­kým v sys­té­me Win­dows 7 jej stiah­nu­tím. Win­dows Up­da­te vám te­da te­raz už tú­to op­ra­vu ne­po­núk­ne.

Ho­ci ak­tua­li­zá­ciu, kto­rá poš­ko­di­la nie­koľ­ko po­čí­ta­čov, už na Win­dows Up­da­te ne­náj­de­te, stá­le si mô­že­te stiah­nuť inú chyb­nú op­ra­vu. Chyb­ný up­da­te bol iden­ti­fi­ko­va­ný ako MS14-045 (KB 2982791) a iš­lo o jed­nu z de­via­tich op­ráv uvoľ­ne­ných v rám­ci augus­to­vých utor­ko­vých op­ráv.

Krát­ko po vy­da­ní pat­chu sa však za­ča­li mno­žiť sťaž­nos­ti pou­ží­va­te­ľov. Prob­lé­my sa ob­ja­vi­li pre­dov­šet­kým u ma­ji­te­ľov 64-bi­to­vých Win­dows 7, kto­rí ne­moh­li spus­tiť svo­je za­ria­de­nia a ne­po­moh­li im ani bež­né op­rav­né me­tó­dy ako spus­te­nie v nú­dzo­vom re­ži­me.

Mic­ro­soft v reak­cii na pou­ží­va­teľ­ské sťaž­nos­ti ak­tua­li­zá­ciu rých­lo stia­hol z obe­hu. Časť z MS14-045 si však mô­žu aj na­ďa­lej stiah­nuť. Pô­vod­ne bo­la to­tiž chyb­ná op­ra­va tvo­re­ná dvo­ma ba­líč­ka­mi. Mic­ro­soft však od­strá­nil len je­den z nich.

Spo­loč­nosť pou­ží­va­te­ľov upo­ko­ju­je, že dru­há časť ak­tua­li­zá­cie, kto­rá je ur­če­ná pre Win­dows 7, 8/8.1 i server­ov­é edí­cie, nie je ni­ja­ko ne­bez­peč­ná.

Mic­ro­soft za­tiaľ nein­for­mo­val, ke­dy bu­de k dis­po­zí­cii bez­chyb­ná op­ra­va. Je­di­ným rie­še­ním je tak za­tiaľ od­in­šta­lo­va­nie tej chyb­nej.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter