Nemecká vláda sa má v záujme bezpečnosti vrátiť k písacím strojom

Pat­rik Sen­sburg, pred­se­da vy­šet­ro­va­cej ko­mi­sie, kto­rá bo­la v ne­mec­kom parla­men­te zria­de­ná na pre­ve­re­nie čin­nos­ti NSA, vy­hlá­sil vo vy­sie­la­ní ne­mec­kej ve­rej­nop­ráv­nej te­le­ví­zie, že v prí­pa­de mi­mo­riad­ne cit­li­vých do­ku­men­tov navr­hne náv­rat ku kla­sic­kým pí­sa­cím stro­jom, do­kon­ca nie k elek­tric­kým, aby sa za­brá­ni­lo di­gi­tál­ne­mu úni­ku in­for­má­cií. Ak Sen­sbur­gov návrh prej­de, kra­ji­na bu­de nas­le­do­vať rus­ký sce­nár.

V mi­nu­lom ro­ku to­tiž agen­tú­ra, kto­rá má na sta­ros­ti za­bez­pe­če­nie ko­mu­ni­ká­cie Krem­ľa, ozná­mi­la, že prip­ra­vu­je ná­kup 20 elek­tric­kých pí­sa­cích stro­jov, aby sa vy­hli on-li­ne úni­kom in­for­má­cií.

Pod­ľa Sen­sbur­ga ame­ric­ká roz­vied­ka stá­le ak­tív­ne pô­so­bí na ne­mec­kom úze­mí. Za­čiat­kom me­sia­ca bol za­tknu­tý a nes­kôr vy­hos­te­ný z kra­ji­ny dôs­toj­ník ne­mec­kej in­for­mač­nej služ­by (BND) Mar­kus B., kto­rý sa priz­nal k spo­lup­rá­ci s CIA a od­ov­zda­niu dô­ver­ných do­ku­men­tov ame­ric­kej taj­nej služ­be.

Sú­diac pod­ľa reak­cií na Sen­sbur­gov návrh je veľ­mi nep­rav­de­po­dob­né, že by me­cha­nic­ké pí­sa­cie stro­je naš­li ši­ro­ké up­lat­ne­nie v ne­mec­kých po­li­tic­kých kru­hoch. „Na­mies­to to­ho, aby som za­ča­la pou­ží­vať pí­sa­cí stroj a pá­liť poz­nám­ky po pre­čí­ta­ní, rad­šej by som zru­ši­la taj­né služ­by," na­pí­sa­la na Twit­te­ri Mar­ti­na Ren­ne­ro­vá, člen­ka opo­zič­nej parla­men­tnej ko­mi­sie vy­šet­ru­jú­cej čin­nosť NSA a ďal­ších spra­vo­daj­ských agen­túr v Ne­mec­ku.

Ho­ci Sen­sbur­gov návrh ne­bu­de pri­ja­tý, niet po­chýb o tom, že od­ha­le­nia o di­gi­tál­nom do­zo­re spô­so­bi­li zá­sad­né pre­hod­no­te­nie to­ho, ako ne­mec­ká vlá­da us­ku­toč­ňu­je svo­ju ko­mu­ni­ká­ciu. Po od­ha­le­ní sle­do­va­nia Mer­ke­lo­vej mo­bil­né­ho te­le­fó­nu vlá­da od­po­rú­ča­la svo­jim pos­lan­com, aby na cit­li­vé ho­vo­ry pou­ží­va­li šif­ro­va­né mo­bil­né te­le­fó­ny. Pou­ží­va­nie iP­ho­nu na vlád­nu ko­mu­ni­ká­ciu je vraj za­ká­za­né.

Aj vy­bor Spol­ko­vé­ho sne­mu vy­šet­ru­jú­ci čin­nosť NSA na­šiel vlast­ný spô­sob, ako sa ochrá­niť pred od­po­čú­va­ním. Pred kaž­dým za­sad­nu­tím je­ho čle­no­via od­lo­žia svo­je mo­bil­né te­le­fó­ny do ko­vo­vé­ho boxu v priľ­ah­lej mies­tnos­ti, kde mož­né pre­siak­nu­tie útr­žkov kon­ver­zá­cie preh­lu­šu­je hlas­no preh­rá­va­ná hud­ba Ed­var­da Grie­ga.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter