Google znižuje hodnotenie webov bez šifrovania

Tým­to kro­kom sa spo­loč­nosť sna­ží zlep­šiť bez­peč­nosť na inter­ne­te a pro­pa­go­vať bez­peč­nos­tné nás­tro­je.

Hlav­ným cie­ľom tej­to ak­cie je pri­nú­tiť vý­vo­já­rov webo­vých strá­nok, aby do svo­jich vý­tvo­rov za­hr­nu­li štan­dard TLS (Tran­sport Layer Se­cu­ri­ty), kto­rý pou­ží­va di­gi­tál­ny cer­ti­fi­kát na šif­ro­va­nie dá­to­vé­ho pre­no­su. Prí­tom­nosť štan­dar­du na kon­krét­nej webo­vej strán­ke naj­čas­tej­šie spoz­ná­te sym­bo­lom zá­mku ved­ľa webo­vej ad­re­sy a re­ťaz­ca https na za­čiat­ku URL.

Goog­le pre svoj ​​vy­hľa­dá­vač všeo­bec­ne po­su­dzu­je webo­vé strán­ky z nie­koľ­kých hľa­dísk, hod­no­tí nap­rík­lad kva­li­tu ob­sa­hu či po­pu­la­ri­tu webu. Na zá­kla­de cel­ko­vé­ho hod­no­te­nia po­tom ur­ču­je po­ra­die, v akom sa webo­vé strán­ky zob­ra­zia vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia. Prí­tom­nosť slo­va https v ad­re­se webu je no­vým fak­to­rom, kto­rý má na hod­no­te­nie vplyv.

Väč­ši­na zná­mych webov pou­ží­va šif­ro­va­nie vo chví­li, keď pou­ží­va­te­lia za­dá­va­jú svo­je prih­la­so­va­cie úda­je. Ob­čas sa však ob­ja­ví aj de­kó­du­je prís­tup, čo zvy­šu­je ri­zi­ko, že sa pou­ží­va­teľ­ské dá­ta dos­ta­nú do cu­dzích rúk.

Za­ve­de­nie štan­dar­du TLS mô­že byť po­mer­ne jed­no­du­ché pre ma­lé webo­vé strán­ky, ale mô­že byť ná­roč­né pre veľ­ké or­ga­ni­zá­cie s mno­hý­mi serverm­i. Nap­rík­lad Lin­ke­dIn eš­te vy­ko­ná­val pre­chod ce­lej svo­jej sie­te na https po­tom, čo bol spo­loč­nos­ťou Zim­pe­rium upo­zor­ne­ný na mož­nosť zneu­ži­tia niek­to­rých uží­va­teľ­ských úč­tov. Ľudia v niek­to­rých kra­ji­nách sú po prih­lá­se­ní prep­nu­tý do ne­šif­ro­va­né­ho pri­po­je­nia. Po­dob­ný prob­lém mal mi­nu­lý me­siac tiež In­stag­ram.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter