Aplikácia pre iPhone môže poslúžiť zlodejom

Aj vám sa už sta­lo, že ste si za­buch­li dve­re a kľú­če os­ta­li vnút­ri? V ta­kom prí­pa­de by ma­la po­môcť no­vá ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne, te­da as­poň v prí­pa­de, že bý­va­te v New Yor­ku. Ap­li­ká­cia Key­Me umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom nas­ke­no­vať si svoj kľúč po­mo­cou fo­toa­pa­rá­tu smar­tfó­nu. Nas­ke­no­va­ný kľúč sa dá ulo­žiť do di­gi­tál­nej kľú­čen­ky a za­slať na server rov­no­men­nej spo­loč­nos­ti, kto­rá vám vy­tla­čí náh­rad­ný na 3D tla­čiar­ni a poš­le vám ho, prí­pad­ne si poň mô­že­te sko­čiť osob­ne do jed­nej z pia­tich pre­vá­dzok v New Yor­ku.

A naj­nov­šie sú v tom­to mes­te k dis­po­zí­cii aj sa­moob­služ­né kios­ky, kde mô­že­te rých­lo zís­kať náh­rad­ný kľúč. Šikov­ná vec, kto­rá mô­že po­môcť v nú­dzi. Mož­no však za­ru­čiť, že ľu­dia si bu­dú ske­no­vať len vlas­tné kľú­če?

Za­ují­ma­vý sku­toč­ný prí­beh v tej­to sú­vis­los­ti pub­li­ko­val An­dy Green­berg na server­i Wired. Keď išiel na náv­šte­vu k su­se­do­vi, ten mu zho­dil kľú­če, aby si sám ot­vo­ril. An­dy na scho­diš­ti strá­vil asi pol mi­nú­ty ske­no­va­ním kľú­ča po­mo­cou ap­li­ká­cie Key­Me, po­tom už sta­či­lo len ne­chať si ho vy­ho­to­viť. Po­čas roz­ho­vo­ru po­tom su­se­do­vi po­ve­dal, že te­raz už mô­že vstú­piť do je­ho do­mu ke­dy­koľ­vek. A aby to do­ká­zal, na dru­hé rá­no sku­toč­ne prek­va­pil su­se­da v je­ho by­te.

Služ­by ako Key­Me, Key­Dup­li­ca­ted či ich európ­sky va­riant Key­sa­ve, pre­vádz­ko­va­ný bel­gic­kou spo­loč­nos­ťou, sľu­bu­jú nav­ždy od­strá­niť prob­lé­my stra­te­ných a za­bud­nu­tých kľú­čov. Na dru­hej stra­ne sú priam ideál­ne pre zlo­de­jov. Sta­čí ne­chať svo­je kľú­če na chví­ľu bez do­zo­ru na sto­le v prá­ci, na ba­ro­vom pul­te či v ho­te­lo­vej iz­be. Key­Me do­kon­ca umož­ňu­je nas­ke­no­vať aj niek­to­ré kľú­če od au­ta a ne­chať si ich za­slať poš­tou.

Na webe Key­Me sa sí­ce tvr­dí, že kľúč mô­že nas­ke­no­vať len ma­ji­teľ, tre­ba ho dr­žať v ru­ke sa­mos­tat­ne a ske­no­vať z oboch strán na bie­lom po­za­dí z vý­šky asi 4 cm. No An­dy­ho prí­beh sved­čí o inom. Nas­ke­no­val su­se­dov kľúč bez to­ho, aby ho od­ob­ral zo zväz­ku, na­vy­še len tak na scho­diš­ti.

Ako ďal­ší ar­gu­ment uvá­dza za­kla­da­teľ a ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Greg Marsh sku­toč­nosť, že Key­Me je di­gi­tál­na služ­ba, tak­že všet­ko je ulo­že­né (zá­zna­my o kre­dit­ných kar­tách, od­tlač­ky pr­stov na ske­ne­ri v kios­ku a pod.). Ak dôj­de ku krá­de­ži, mož­no tak zis­tiť, kto kľúč ko­pí­ro­val.

No väč­ši­na ľu­dí ne­má ani tu­še­nie, že Key­Me vô­bec exis­tu­je. Vlá­ma­nie do svoj­ho by­tu by tak ur­či­te ne­dá­va­li do sú­vis­los­ti s tou­to ap­li­ká­ciou. Mar­sho­va ra­da te­da znie: „Ľudia mu­sia dá­vať po­zor, kam uk­la­da­jú svo­je kľú­če, a strá­žiť si ich po­dob­ne ako svo­je hes­lá."

Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter