Aktuálny rebríček Dirty Dozen opätovne potvrdzuje, že šírenie spamu je globálny problém

Spo­je­né štá­ty sa v pred­chá­dza­jú­cich troch me­sia­coch po­die­ľa­li na cel­ko­vom ob­je­me ne­vy­žia­da­nej poš­ty 24,2 per­cen­ta. Na pr­vom mies­te skon­či­li s vý­raz­ným nás­ko­kom. Dru­hé mies­to za­uja­la prek­va­pi­vo Fran­cúz­sko s 6,7 per­cen­ta, kto­ré sa v mi­nu­lom ob­do­bí do "tuc­ta špi­nav­cov" vô­bec ne­dos­ta­lo, a tre­tie mies­to sa 6,2 per­cen­ta ob­sa­di­la Čí­na. Tá si op­ro­ti pr­vé­mu štvrťro­ku, ke­dy skon­či­la dru­há, nao­pak po­lep­ši­la.

Spo­loč­nosť Sop­hos prip­ra­vu­je reb­rí­ček Di­rty Do­zen (v prek­la­de "Tu­cet špi­nav­cov") pra­vi­del­ne kaž­dý štvrťrok a vy­uží­va k to­mu in­for­má­cie svo­jej glo­bál­nej sie­te pre skú­ma­nie hro­zieb Sop­hos­Labs. Štvrťroč­né sprá­vy Di­rty Do­zen uka­zu­jú, v kto­rých čas­tiach sve­ta bo­lo v up­ly­nu­lom ob­do­bí roz­pos­la­né naj­viac spa­mov. Ak­tuál­ny preh­ľad kra­jín, kto­ré sa naj­viac po­die­ľa­jú na ší­re­ní ne­vy­žia­da­nej poš­ty, Sop­hos zve­rej­ňu­je na svo­jom webe Na­ked Se­cu­ri­ty.

Pr­vá ta­buľ­ka uka­zu­je ob­jem spa­mu v jed­not­li­vých kra­ji­nách, dru­há prib­liž­ný ob­jem spa­mu na jed­né­ho oby­va­te­ľa da­nej kra­ji­ny v dru­hom štvrťro­ku ro­ka 2014.

Nech­ce­me vô­bec tvr­diť, že pre­ven­cia spa­mu by ma­la byť kon­ku­ren­čným cvi­če­ním, ani neoz­na­ču­je­me kra­ji­ny, kto­ré sa umies­tni­li na pop­red­ných prieč­kach ta­bu­liek, za naj­hor­ších de­lik­ven­tov v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vej tres­tnej čin­nos­ti.

Pa­mä­taj­te si ale, že pre­važ­ná väč­ši­na spa­mov je od­osie­la­ná z nič ne­tu­šia­cich po­čí­ta­čov in­fi­ko­va­ných mal­vé­rom, tak­že ak ne­bu­de­te opatr­ní, mô­že­te sa bez vlas­tné­ho pri­či­ne­nia stať sú­čas­ťou prob­lé­mu a nie je­ho rie­še­nie.

Pred­stav­te si si­tuáciu, že váš po­čí­tač je na­ka­ze­ný toľ­ko, že nez­ná­mi ky­berzlo­čin­ci z dru­hé­ho kon­ca sve­ta si mô­žu ob­jed­nať ro­zo­siel­ku spa­mu z váš­ho po­čí­ta­ča, ke­dy­koľ­vek sa im za­chce.

Pek­né, že? Te­raz sa po­hodl­ne po­saď­te a pop­re­mýš­ľaj­te, čo ďal­šie­ho mô­žu tí pod­vod­ní­ci na va­šom po­čí­ta­či ro­biť:

• pro­to­ko­lo­vať stis­ky va­šich klá­ve­sov a uk­rad­núť vám tak pou­ží­va­teľ­ské me­ná a hes­lá
• preh­ľa­dá­vať sú­bo­ry a sťa­ho­vať va­še dá­ta
• nú­tiť vás do kli­ka­nia na PPC rek­la­my a ge­ne­ro­vať tak zisk
• pris­pie­vať "od­po­rú­ča­nia­mi" pre va­šich pria­te­ľov na so­ciál­nych sie­ťach
• sťa­ho­vať viac mal­vé­ru, nap­rík­lad ran­somware, kto­rý uzam­kne va­še dá­ta a za ich od­om­knu­tie po­ža­du­je pop­la­tok
• úto­čiť na webo­vé strán­ky iných ľu­dí, tak­že bu­de­te sa­mi vy­ze­rať ako pod­vod­ní­ci
• pô­so­biť ako pros­tred­ník, kto­rý po­nú­ka va­še inter­ne­to­vé pri­po­je­nie ďal­ším pod­vod­ní­kom, aby ním moh­li za­kryť svo­ju sto­pu

Tak­mer kaž­dý spam, kto­rý bol za­po­čí­ta­ný do reb­ríč­ka Sop­hos­Labs, po­chá­dzal z po­čí­ta­ča, kde zá­ro­veň moh­li pre­bie­hať aj všet­ky vy­ššie uve­de­né čin­nos­ti.

V dru­hej po­lo­vi­ci ro­ku 2013 bol ob­jem spa­mu na hla­vu v Bie­lo­rus­ku 10x vy­šší ako v USA. V sú­čas­nos­ti Bie­lo­rus­ko pre­ne­cha­lo pr­vé mies­to Bul­har­sku - obe tie­to kra­ji­ny ma­jú ob­jem spa­mu dvak­rát vy­šší vzhľa­dom k USA.

14554998659_ac5cf7aac7_b.jpg

14718631596_9d710dec74_b.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter