USA: Objavil sa nový Snowden

Ame­ric­ká vlá­da v stre­du in­for­mo­va­la, že ob­ja­vi­la no­vé­ho člo­ve­ka, kto­rý zve­rej­ňu­je taj­né do­ku­men­ty spra­vo­daj­ských slu­žieb. Od­ha­le­nie ako pr­vá zve­rej­ni­la spra­vo­daj­ská sta­ni­ca CNN. Tá nei­den­ti­fi­ko­va­né­ho in­for­má­to­ra pri­rov­na­la k Edwar­do­vi Snowde­no­vi, kto­rý sto­jí za zve­rej­ne­ním škan­dá­lu oko­lo od­po­čú­va­nia mi­lió­nov Ame­ri­ča­nov zo stra­ny Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA).

Za­tiaľ nie je jas­né, koľ­ko taj­ných in­for­má­cií "no­vý Snowden" zve­rej­nil a aké prí­pad­né ško­dy spô­so­bil. Ide o do­ku­men­ty ozna­če­né ako "taj­né" a skrat­kou "NO­FOR", čo zna­me­ná, že ne­mô­žu byť zdie­ľa­né so za­hra­nič­ný­mi vlá­da­mi. Pod­ľa CNN to naz­na­ču­je, že in­for­má­cie ne­ma­jú cha­rak­ter naj­prís­nej­šie­ho uta­je­nia po­dob­ne, ako to­mu bo­lo v prí­pa­de Snowde­na. Ten pod­ľa Was­hin­gto­nu "uk­ra­dol" tak­mer dva mi­lió­ny do­ku­men­tov ozna­če­ných ako prís­ne taj­né.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter