Podľa bezpečnostného experta aj antivírusy môžu znamenať hrozbu pre počítač

Bez­peč­nos­tnú kon­fe­ren­ciu SyS­ca­n360 sme spo­mí­na­li pred­ne­dáv­nom v sú­vis­los­ti s hac­ko­va­ním elek­tro­mo­bi­lu Tes­la Mo­del S. No ob­ja­vi­li sa na nej aj iné za­ují­ma­vé in­for­má­cie. Vý­skum­ník zo sin­ga­pur­skej bez­peč­nos­tnej fir­my Co­seinc Joxean Ko­ret upo­zor­nil na ne­dos­tat­ky, kto­ré sa ob­ja­vi­li v anti­ví­ru­so­vých sof­tvé­roch re­no­mo­va­ných vý­rob­cov, ako je Avast, Bit­De­fen­der, Avi­ra, AVG, Co­mo­do, Cla­mAV, DrWeb, ESET, F-Prot, F-Se­cu­re, Pan­da a eS­can.

Ko­ret vo svo­jej pre­zen­tá­cii, kto­rej sním­ky sú dos­tup­né vo for­me PDF on-li­ne, pou­ká­zal na to, že aj in­šta­lá­ciou anti­ví­ru­su, kto­rý vlas­tne má slú­žiť na ochra­nu pred hroz­ba­mi, sa zvy­šu­je oh­ro­ze­nie po­čí­ta­ča a mož­nosť neop­ráv­ne­ných zá­sa­hov doň. Kaž­dý prog­ram in­šta­lo­va­ný do ope­rač­né­ho sys­té­mu to­tiž ro­bí po­čí­tač zra­ni­teľ­nej­ším, pre­to­že pos­ky­tu­je ďal­ší pries­tor, kto­rý sa dá vy­užiť na útok.

Ok­rem to­ho sa anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my čas­to in­šta­lu­jú s vy­so­ký­mi op­ráv­ne­nia­mi správ­cu, aby moh­li vy­ko­ná­vať pot­reb­né opat­re­nia, ako je ske­no­va­nie ce­lé­ho po­čí­ta­ča či od­strá­ne­nie škod­li­vých prog­ra­mov. No kom­pro­mi­to­va­ním ta­ké­ho­to prog­ra­mu mož­no zís­kať roz­siah­lu moc na zneu­ži­tie po­čí­ta­ča, na kto­rom je in­šta­lo­va­ný.

Ko­ret po­ve­dal, že ob­ja­vil chy­by v 17 naj­výz­nam­nej­ších anti­ví­ru­so­vých prog­ra­moch, no niek­to­ré spo­loč­nos­ti, napr. Avast a ESET, ich v ča­se pre­zen­tá­cie už ma­li op­ra­ve­né.

Ma­jú sa te­da bež­ní pou­ží­va­te­lia obá­vať? Pod­ľa An­drea­sa Marxa, ria­di­te­ľa ne­mec­kej ne­zá­vis­lej fir­my na tes­to­va­nie anti­ví­ru­sov AV-Test, si ne­mu­sia ro­biť veľ­ké sta­ros­ti.

„Ne­za­bez­pe­če­ný kód mô­že pred­sta­vo­vať pre pou­ží­va­te­ľov is­té ri­zi­ko, ako uká­za­la pre­zen­tá­cia. No ta­ké­to úto­ky sa vy­ko­ná­va­jú skôr v rám­ci vý­sku­mu, prí­pad­ne by moh­li byť pou­ži­té ako cie­le­né úto­ky. Nie som si ve­do­mý to­ho, že by niek­to­rý roz­ší­re­ný ví­rus či mal­vér z ne­dáv­ne­ho ob­do­bia zneu­žil chy­bu v sys­té­me za­bez­pe­če­nia anti­ví­ru­so­vé­ho prog­ra­mu."

Na­vy­še na tr­hu je veľ­ké množ­stvo anti­ví­ru­so­vých prog­ra­mov a ani je­den ne­má do­mi­nant­ný po­diel. Pre­to je pre útoč­ní­kov ove­ľa efek­tív­nej­šie za­me­rať sa na iné zra­ni­teľ­né pro­duk­ty, ako je Ja­va, Ado­be Rea­der či Flash, kto­ré sa na­chá­dza­jú v mi­lió­noch po­čí­ta­čov na ce­lom sve­te.

Zdroj: tom­sgui­de.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter