CIA špehovala počítače amerického senátu

Z vý­sled­kov inter­né­ho vy­šet­ro­va­nia CIA vy­plý­va, že za­mes­tnan­ci tej­to vlád­nej agen­tú­ry neop­ráv­ne­ne pris­tu­po­va­li k po­čí­ta­čom pou­ží­va­ným se­nát­nou Ko­mi­siou pre vý­zved­né služ­by, keď ko­mi­sia pra­co­va­la na sprá­ve o vy­šet­ro­va­cích me­tó­dach CIA.

Skôr v tom­to ro­ku se­ná­tor­ka Di­an­ne Fein­stei­no­vá ob­vi­ni­la CIA zo špe­ho­va­nia po­čí­ta­čov v hlav­nom mes­te Was­hin­gto­ne, ku kto­rým ma­li v ro­ku 2010 mať prís­tup len čle­no­via ko­mi­sie. Tí preh­ľa­dá­va­li mi­lió­ny uta­je­ných do­ku­men­tov vzťa­hu­jú­cich sa k vy­šet­ro­va­cím me­tó­dam, kto­ré za­ča­li za vlá­dy pre­zi­den­ta Geor­gea W. Bus­ha. Ko­mi­sia ma­la us­ku­toč­niť ne­zá­vis­lé vy­šet­ro­va­nie tak, aby k do­ku­men­tom ne­mal prís­tup nik­to iný, ok­rem jej čle­nov a za­mes­tnan­cov. Pod­ľa Fein­stei­no­vej si však pra­cov­ní­ci ko­mi­sie ča­som všim­li, že kľú­čo­vé do­ku­men­ty z pev­ných dis­kov pos­tup­ne miz­nú.

Po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia Fein­stei­no­vaj ce­lú vec pre­šet­ril ne­zá­vis­lý in­špek­tor a z vý­sled­kov vy­šet­ro­va­nia vy­plý­va, že "niek­to­rí za­mes­tnan­ci CIA ne­ko­na­li v sú­la­de s do­ho­dou ko­mi­sie a CIA." Fein­stei­no­vá a ďal­ší čle­no­via ko­mi­sie sa o zis­te­niach in­špek­to­ra doz­ve­de­li ten­to týž­deň v uto­rok a ria­di­teľ CIA sa im os­pra­vedl­nil za aké­koľ­vek ro­ko­va­nia za­mes­tnan­cov CIA, kto­rá bo­la pod­ľa vý­sled­kov vy­šet­ro­va­nia v roz­po­re s pô­vod­ným do­ho­vá­ra­ním.

Niek­to­rí po­zo­ro­va­te­lia vní­ma­li ob­vi­ne­nie údaj­ne ne­ka­lé­ho ko­na­nia za­mes­tnan­cov CIA zrov­na Fein­stei­no­vou ako iro­nic­ké, pre­to­že tá­to se­ná­tor­ka bo­la jed­ným zo skal­ných zá­stan­cov to­ho, aby ame­ric­kým vlád­nym agen­tú­ram (pre­dov­šet­kým NSA) bo­lo umož­ne­né špe­ho­va­nie ako v za­hra­ni­čí, tak aj v ur­či­tých prí­pa­doch do­ma. Bý­va­lé­ho spo­lup­ra­cov­ní­ka NSA Edwar­da Snowden, kto­rý v up­ly­nu­lých ro­koch uve­rej­nil rad taj­ných do­ku­men­tov o prak­ti­kách NSA, po­tom Fein­stei­no­vá ozna­či­la za "zrad­cu".

"Preu­ká­za­né ro­ko­va­nia CIA je nao­zaj veľ­mi váž­ne a ja ako člen ko­mi­sie a aj ako člo­vek, kto­rý cho­vá k CIA ob­rov­ský reš­pekt, som veľ­mi skla­ma­ný ro­ko­va­ním agen­tov CIA, kto­rí pre­nik­li do po­čí­ta­čov vy­šet­ro­va­te­ľov," uvie­dol se­ná­tor Saxby Cham­bliss.

Pod­ľa hlav­né­ho in­špek­to­ra CIA Da­vi­da Buc­kley­ho k po­čí­ta­čom a pre­dov­šet­kým k da­ta­bá­zam, kto­ré ma­li slú­žiť vý­hrad­ne na úče­ly vy­šet­ro­va­nia ko­mi­sie, "nev­hod­ne" pris­tu­po­va­lo päť za­mes­tnan­cov CIA, dva­ja práv­ni­ci a tra­ja exper­ti IT. Buc­kley neuvie­dol, kto ten­to prie­nik na­ria­dil ale­bo ke­dy sa o ňom vy­so­ko pos­ta­ve­ní prís­luš­ní­ci CIA doz­ve­de­li. "Sme je­di­ní ľu­dia, kto­rí nad tý­mi­to or­ga­ni­zá­cia­mi vy­ko­ná­va­jú doh­ľad. A ak sa ne­mô­že­me spo­ľah­núť na pres­nosť in­for­má­cií, kto­ré dos­tá­va­me, ide o zos­mieš­ne­nie ce­lej na­šej fun­kcie," uvie­dol se­ná­tor An­gus King.

"Ne­mám inú mož­nosť, ako po­žia­dať ria­di­te­ľa CIA Joh­na Bren­na­na o re­zig­ná­ciu," uvie­dol po­tom vo vy­hlá­se­ní ďal­ší se­ná­tor Mark Udall. "CIA po­ru­ši­la ús­ta­vu, keď špe­ho­va­la po­čí­ta­če Se­ná­tu. Nej­de len o po­ru­še­nie zá­ko­nov, ale ús­tav­né­ho po­riad­ku. A z to­ho tre­ba vy­vo­diť dôs­led­ky," do­dal Udall.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter