Bleep od BitTorrentu zabezpečí čet proti špehovaniu

Bit­Torrent, spo­loč­nosť, kto­rá sto­jí za po­pu­lár­nym klien­tom na zdie­ľa­nie sú­bo­rov uTorrent, pred­sta­vi­la za­bez­pe­če­né­ho IM klien­ta. Bleep umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom šif­ro­va­nú hla­so­vú a texto­vú ko­mu­ni­ká­ciu bez pot­re­by cen­trál­nych server­ov.

Po Snowde­no­vých od­ha­le­niach sa do­pyt po šif­ro­va­nej inter­ne­to­vej pre­vádz­ke roz­ras­tá na ce­lom sve­te. Vý­vo­já­ri stá­le sprís­tup­ňu­jú no­vé nás­tro­je umož­ňu­jú­ce ľu­ďom lep­šiu ochra­nu ich súk­ro­mia. Svo­jou troš­kou do mly­na chce pris­pieť aj Bit­Torrent. Hlav­ná vý­ho­da je­ho ko­mu­ni­kač­né­ho nás­tro­ja Bleep op­ro­ti iným šif­ro­va­cím ap­li­ká­ciám je tá, že ne­pot­re­bu­je cen­trál­ne server­y. To zna­me­ná, že sa neuk­la­da­jú ni­ja­ké zá­zna­my a všet­ky me­ta­dá­ta pre­chá­dza­jú cez peer po­čí­ta­če v sie­ti.

Bleep_screen.jpg

„Ve­ľa ap­li­ká­cií na za­sie­la­nie správ sa hr­dí ochra­nou súk­ro­mia a bez­peč­nos­ti, pre­to­že po­nú­ka­jú end-to-end šif­ro­va­nie správ. Ale po­kiaľ ide o za­ob­chá­dzanie s me­ta­dá­ta­mi, pou­ží­va­te­lia sú stá­le zra­ni­teľ­ní," po­ve­dal Fa­rid Fa­daie z Bit­Torren­tu. Ap­li­ká­cia Bleep sa však vý­znam­ne od­li­šu­je od slu­žieb, kto­ré sú v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii.

Vý­voj ap­li­ká­cie je v ra­ných fá­zach a ak­tuál­na ver­zia fun­gu­je len s Win­dows 7 a 8. V bu­dúc­nos­ti sa však pri­dá pod­po­ra pre ďal­šie ope­rač­né sys­té­my vrá­ta­ne po­pu­lár­nych mo­bil­ných plat­fo­riem.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí si chcú vy­tvo­riť účet Bleep, mô­žu tak uro­biť cez e-mail ale­bo mo­bil­né te­le­fón­ne čís­lo, ale pod­po­ro­va­ný je aj re­žim in­kog­ni­to bez nut­nos­ti pos­ky­to­vať aké­koľ­vek osob­né úda­je.

No­vá mes­sa­gin­go­vá ap­li­ká­cia nie je pr­vý „pre­lo­mo­vý bez­peč­ný nás­troj" v po­nu­ke spo­loč­nos­ti. Mi­nu­lý rok sprís­tup­ni­la ap­li­ká­ciu Sync, kto­rá pos­ky­tu­je za­bez­pe­če­nú al­ter­na­tí­vu k cen­tra­li­zo­va­ným rie­še­niam na clou­do­vé zá­lo­ho­va­nie, ako je Drop­box či Goog­le Dri­ve.

Bit­Torrent te­raz po­zý­va pou­ží­va­te­ľov, aby si vy­skú­ša­li no­vú ap­li­ká­ciu, no upo­zor­ňu­je, že sa v nej eš­te mô­žu vy­sky­to­vať chy­by.

Tí, kto­rí chcú otes­to­vať pre-al­fa ver­ziu Bleep, mô­žu po­žia­dať o poz­ván­ku v expe­ri­men­tál­nej sek­cii Bit­Torren­tu.

Zdroj: torrentfreak.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter