Blink: nový bezpečnostný systém pre domácnosti za super cenu. Bez káblov a bez inštálácie.

No­vé za­ria­de­nie, Blink, chce vy­rie­šiť prob­lém kla­sic­kých mo­ni­to­ro­va­cích sys­té­mov. Tie ob­vyk­le pot­re­bu­jú byť pri­po­je­né do elek­tric­kej zá­suv­ky, čo ob­me­dzu­je ich umies­tne­nie v do­mác­nos­ti. Blink ne­pot­re­bu­je elek­tric­ké káb­le, na ba­té­rie vy­dr­ží fun­go­vať je­den rok.

Ab­sen­cia elek­tric­kých káb­lov a ma­lé roz­me­ry za­ria­de­nia umož­ňu­jú umies­tniť Blink prak­tic­ky kde­koľ­vek. Mo­ni­to­ro­va­cí sys­tém je bez­drô­to­vo pri­po­je­ný do inter­ne­tu a s te­le­fón­mi a tab­let­mi ko­mu­ni­ku­je pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Pou­ží­va­te­lia si vďa­ka to­mu mô­žu ke­dy­koľ­vek skon­tro­lo­vať, čo sa de­je u nich do­ma.

Ok­rem to­ho je sys­tém vy­ba­ve­ný aj sen­zo­rom po­hy­bu. Ak pou­ží­va­teľ nie je do­ma a sys­tém za­re­gis­tru­je po­hyb, od­oš­le upo­zor­ne­nie a za­čne nah­rá­vať HD vi­deo. Ako Blink fun­gu­je v praxi, pre­zen­tu­je vi­deo v rám­ci Kic­kstar­ter kam­pa­ne.

Za­ria­de­nie na­pá­ja dvo­ji­ca CR123 ba­té­rií, kto­ré sa da­jú vy­me­niť a pos­ky­tu­jú pre­vádz­ku po­čas ce­lé­ho ro­ka. Blink by sa mal ob­ja­viť na tr­hu v má­ji 2015 a pre­dá­vať za bu­de za 69 do­lá­rov.

blink_1.jpg

Zdroj: gee­ky-gad­gets.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter