Rusko žiada ad Applu a SAP-u zdrojové kódy produktov

Rus­ko navr­hu­je ame­ric­kým fir­mám SAP a App­le, aby sprís­tup­ni­li zdro­jo­vé kó­dy svoj­ho sof­tvé­ru rus­kej vlá­de, kto­rá by sa tak moh­la ubez­pe­čiť, že ich ši­ro­ko pou­ží­va­né pro­duk­ty sa ne­vyu­ží­va­jú ako nás­tro­je na špe­ho­va­nie.

Návrh, aby dve z naj­väč­ších sve­to­vých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí zve­rej­ni­li časť svo­jich naj­cit­li­vej­ších ob­chod­ných ta­jom­stiev, pri­šiel po tom, ako USA a Euró­pa za­ča­li zva­žo­vať naj­prís­nej­šie san­kcie pro­ti Rus­ku pre je­ho po­čí­na­nie vo­či Uk­ra­ji­ne. Po­dal ho rus­ký mi­nis­ter ko­mu­ni­ká­cií Ni­ko­laj Ni­ki­fo­rov na stret­nu­tí s naj­vyš­ší­mi pred­sta­vi­teľ­mi spo­loč­nos­tí App­le a SAP v Rus­ku. Mi­nis­ter uvie­dol, že návrh pri­hlia­da na prá­vo spot­re­bi­te­ľov a fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov na ochra­nu svo­jich osob­ných úda­jov, ako aj na bez­peč­nos­tné zá­uj­my štá­tu.

„Od­ha­le­nia Edwar­da Snowde­na v ro­ku 2013 a ve­rej­né vy­hlá­se­nia ame­ric­kých spra­vo­daj­ských slu­žieb o po­sil­ne­ní do­hlia­da­nia na Rus­ko v ro­ku 2014 ot­vo­ri­li vý­znam­nú otáz­ku dô­ve­ry­hod­nos­ti za­hra­nič­né­ho sof­tvé­ru a har­dvé­ru," po­ve­dal Ni­ki­fo­rov. Na­rá­žal na vy­hlá­se­nia bý­va­lých prís­luš­ní­kov NSA, kto­rý od­ha­li­li roz­siah­le slie­de­nie ame­ric­kej spra­vo­daj­skej agen­tú­ry pros­tred­níc­tvom od­po­čú­va­nia po­mo­cou po­pu­lár­nych tech­no­lo­gic­kých pro­duk­tov a slu­žieb. Od­bor­ní­ci vte­dy dos­pe­li k zá­ve­ru, že do tých­to pro­duk­tov sú s ve­do­mím ame­ric­kej vlá­dy vkla­da­né za­dné vrát­ka na sle­do­va­nie pou­ží­va­te­ľov.

Rus­ko nie je je­di­ná kra­ji­na, kto­rá vy­zý­va tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti, aby ob­jas­ni­li svo­je zá­sa­dy na ochra­nu osob­ných úda­jov. Vlá­dy Ne­mec­ka, Bra­zí­lie, Čí­ny, In­die a de­siat­ky ďal­ších kra­jín žia­da­jú re­ví­zie tech­no­lo­gic­kých pos­tu­pov vzhľa­dom na od­ha­le­nia tý­ka­jú­ce sa NSA. No žiad­na z nich ne­zaš­la tak ďa­le­ko, aby žia­da­la zve­rej­ne­nie zdro­jo­vých kó­dov.

Zdroj: uk.reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter