Štyria jazdci digitálnej apokalypsy. Hrozby, ktoré môžu skoncovať so slobodou internetu.

Vý­skum­ná agen­tú­ra Pew Re­search vy­dá­va kaž­dý rok sprá­vu o bu­dúc­nos­ti inter­ne­tu (Fu­tu­re of the Inter­net).

Pri spra­co­va­ní tej toh­to­roč­nej dis­ku­to­va­li vý­skum­ní­ci s 1400 od­bor­ník­mi na tech­no­ló­gie a tre­ba po­ve­dať, že ich zá­ve­ry sú vcel­ku op­ti­mis­tic­ké. Väč­ši­na z nich to­tiž ve­rí, že do ro­ku 2025 by sa si­tuácia ne­ma­la vý­znam­ne zhor­šiť. Prav­da, ob­ja­vi­li sa aj od­liš­né ná­zo­ry.

Vý­skum­ní­ci Pew po­žia­da­li od­bor­ní­kov po­chá­dza­jú­cich z mé­dií, ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­cií, kor­po­rá­cií a ďal­ších ob­las­tí, aby od­po­ve­da­li jed­no­du­cho „áno" ale­bo „nie" na otáz­ku, či pod­ľa nich nas­ta­nú do ro­ku 2025 vý­znam­né zme­ny k hor­šie­mu a či op­ro­ti dneš­né­mu sta­vu vznik­nú pre­káž­ky v tom, ako mô­žu ľu­dia zdie­ľať ob­sah on-li­ne. Klad­ne od­po­ve­da­lo 35 % res­pon­den­tov, za­tiaľ čo 65 % z nich nep­red­pok­la­dá v nas­le­du­jú­com ob­do­bí vý­raz­nej­šie zhor­še­nie sta­vu. Ve­ľa res­pon­den­tov však uvie­dlo, že ich od­po­veď vy­jad­ru­je ná­dej, a nie pred­po­veď.

V nad­vä­zu­jú­cej otáz­ke vý­skum­ní­ci žia­da­li res­pon­den­tov, aby cha­rak­te­ri­zo­va­li naj­väč­šie hroz­by pre slo­bod­ný a ot­vo­re­ný inter­net. Po zos­ku­pe­ní ich od­po­ve­dí Pew iden­ti­fi­ko­val „šty­roch jaz­dcov di­gi­tál­nej apo­ka­lyp­sy".

Pr­vá hroz­ba: Vlá­dy bu­dú tr­vať na re­gu­lá­cii inter­ne­tu

Po­čas re­vo­lú­cie v ro­ku 2012 Sý­ria znep­rís­tup­ni­la inter­net, Čí­na ce­lé ro­ky bu­du­je tzv. Veľ­ký fi­rewall. Mô­že byť len otáz­kou ča­su, kým sa ta­ká­to tak­ti­ka sta­ne nor­mou a bu­de­me sved­ka­mi „ďal­šie­ho blo­ko­va­nia, filtro­va­nia, seg­men­tá­cie a bal­ka­ni­zá­cie inter­ne­tu", uvá­dza sa v sprá­ve.

Dru­há hroz­ba: Roz­siah­le sle­do­va­nie a doh­ľad nad inter­ne­tom mô­žu mať ni­či­vý do­sah na slo­bo­du pre­ja­vu a inter­ne­to­vý biz­nis

Pod­ľa od­bor­ní­kov sa vo sve­te stup­ňu­je doh­ľad nad pou­ží­va­teľ­mi inter­ne­tu. Prob­lé­my s ochra­nou súk­ro­mia sú naj­váž­nej­šou hroz­bou pre prís­tup k ob­sa­hu a je­ho zdie­ľa­nie na inter­ne­te v ro­ku 2014 a nie je dô­vod oča­ká­vať, že sa to do ro­ku 2025 zme­ní, naj­mä s oh­ľa­dom na ky­ber­ne­tic­ké úto­ky, kto­rým če­lia pou­ží­va­te­lia inter­ne­tu vo sve­te pod­ni­ka­nia (napr. krá­de­že pou­ží­va­teľ­ských dát). Od­bor­ní­ci sa obá­va­jú, že v dôs­led­ku od­ha­le­ní o doh­ľa­de vlá­dy a niek­to­rých fi­riem nad inter­ne­to­vý­mi ak­ti­vi­ta­mi pou­ží­va­te­ľov sa os­la­bí dô­ve­ra oby­va­te­ľov k inter­ne­tu.

Tre­tia hroz­ba: Tla­ky na ko­mer­cia­li­zá­ciu inter­ne­tu oh­ro­zu­jú všet­ko od ar­chi­tek­tú­ry inter­ne­tu až po tok in­for­má­cií

To­to je jed­na z naj­roz­ší­re­nej­ších obáv. Do tej­to ka­te­gó­rie sa za­hŕňa­jú oba­vy o po­ten­ciál­ny zá­nik sie­ťo­vej neut­ra­li­ty, ver­ti­kál­ne spop­lat­ne­nie prís­tu­pu k inter­ne­tu zo stra­ny te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí, kto­ré chcú kom­pen­zo­vať svo­je in­ves­tí­cie do sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry, ako aj dis­ku­ta­bil­ná preh­na­ná ochra­na autor­ských práv. Od­bor­ní­ci sa obá­va­jú, že zvý­še­ná mo­ne­ti­zá­cia inter­ne­to­vých ak­ti­vít mô­že v bu­dúc­nos­ti ob­me­dziť spô­so­by, aký­mi ľu­dia zís­ka­va­jú in­for­má­cie.

Štvr­tá hroz­ba: Za­hl­te­nie in­for­má­cia­mi mô­že v bu­dúc­nos­ti ma­riť zdie­ľa­nie ob­sa­hu

Od­bor­ní­ci upo­zor­ňu­jú na sku­toč­nosť, že v mo­ri in­for­má­cií sa mô­že­me uto­piť. Pri­tom mož­no pred­pok­la­dať, že dát bu­de stá­le pri­bú­dať, naj­mä ak sa k to­mu všet­ké­mu pri­dá aj „inter­net ve­cí". Exis­tu­jú sí­ce rôz­ne filtrač­né sys­té­my, kto­ré po­má­ha­jú vy­rov­nať sa s veľ­kým množ­stvom in­for­má­cií, no tie mô­žu mať aj ne­ga­tív­ne dôs­led­ky. In­for­mač­né pre­ťa­že­nie mô­že viesť k ob­me­dzeniu to­ku ob­sa­hu.

Ako vi­dieť, inter­net dnes če­lí mno­hým vý­zvam. Je eš­te po­mer­ne slo­bod­ný, mož­no ho slo­bod­ne vy­uží­vať, ale, žiaľ, aj zneu­ží­vať. Pred­po­ve­dať je­ho bu­dúc­nosť je ťaž­ké. V ro­ku 2025 bu­de mož­no eš­te slo­bod­nej­ší, ale je mož­né aj to, že bu­de če­liť ďal­ším, dnes eš­te nez­ná­mym hroz­bám. Všet­ky šty­ri spo­mí­na­né hroz­by mô­žu zme­niť web k hor­šie­mu, ale mož­no sa oba­vy od­bor­ní­kov nespl­nia. Na­po­kon sprá­vy, ako je tá­to, viac vy­po­ve­da­jú o dneš­ných oba­vách ako o bu­dú­com sta­ve.

Zdroj: the­ver­ge.com

pewin­ter­net.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter