Hackeri vyrobili zariadenie, ktoré má ochrániť automobily pred kyberútokmi

Dvo­ji­ca bez­peč­nos­tných exper­tov mi­nu­lý rok od­ha­li­la bez­peč­nos­tné di­ery vo vo­zid­lách Toyo­ta Prius a Ford Es­ca­pe.

Vďa­ka ním zís­ka­la na di­aľ­ku kon­tro­lu nad autom a do­ká­za­la napr. ma­ni­pu­lo­vať s br­zda­mi. Tie­to in­for­má­cie nás­led­ne vy­uži­li pre vy­tvo­re­nie tech­no­ló­gie, kto­rá má ochrá­niť aj os­tat­né auto­mo­bi­ly.

Hac­ke­ri a bez­peč­nos­tní exper­ti, Chris Va­la­sek a Charlie Miller, zho­to­vi­li za­ria­de­nie, kto­ré­ho vý­rob­né nák­la­dy sú prib­liž­ne 150 do­lá­rov. Je­ho ča­ro však spo­čí­va v al­go­rit­moch, kto­ré sle­du­jú ak­ti­vi­tu sie­te da­né­ho vo­zid­la. Tie­to al­go­rit­my ve­dia, ako by ma­la vy­ze­rať bež­ná pre­vádz­ka sie­te. Ak sof­tvér za­zna­me­ná ne­ja­ké ano­má­lie, škod­li­vé prí­ka­zy za­blo­ku­je. Svo­jim spô­so­bom ide o fi­rewall pre au­tá.

Exper­ti sa roz­hod­li vy­ro­biť za­ria­de­nie z oba­vy o ži­vot a zdra­vie vo­di­čov. „Je mi jed­no, či mi niek­to hac­kne pre­hlia­dač ale­bo uk­rad­ne úda­je kre­dit­nej kar­ty. Av­šak auto­ne­ho­da je otáz­ka ži­vo­ta a smr­ti," vy­svet­ľu­je Va­la­sek. S je­ho ná­zo­rom bu­dú súh­la­siť mno­hí. Prá­ve za­bez­pe­če­nie auto­mo­bi­lo­vých IT sys­té­mov je pre ďal­ší roz­voj (nie­len) auto­nóm­nych vo­zi­diel kri­tic­ky dô­le­ži­té.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter