Vo Veľkej Británii už nebudú internetových pirátov trestať, dostanú iba varovné listy

Oby­va­te­lia Veľ­kej Bri­tá­nie, kto­rí opa­ko­va­ne sťa­hu­jú a zdie­ľa­jú on-li­ne pi­rát­sky ob­sah, od bu­dú­ce­ho ro­ka za­čnú dos­tá­vať va­rov­né lis­ty od pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vých slu­žieb (ISP).

Pou­ží­va­te­lia inter­ne­tu, kto­rí vy­uží­va­li svo­je pri­po­je­nie na po­ru­šo­va­nie autor­ských práv, mô­žu dos­tať pros­tred­níc­tvom e-mai­lu až šty­ri va­rov­né lis­ty roč­ne. No ak sa roz­hod­nú tie­to lis­ty ig­no­ro­vať, neh­ro­zia im ni­ja­ké san­kcie.

Lis­ty bu­dú sú­čas­ťou os­ve­to­vej kam­pa­ne, kto­rej cie­ľom je pod­ľa zá­stup­cov brit­ských tvor­cov ob­sa­hu a veľ­kých pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu zvý­šiť po­ve­do­mie pou­ží­va­te­ľov o ši­ro­kej šká­le slu­žieb na le­gál­ne ší­re­nie ob­sa­hu. Na pod­po­ru tej­to kam­pa­ne pris­ľú­bi­la brit­ská vlá­da prís­pe­vok vo vý­ške 3,5 mil. li­bier.

Vý­straž­ný sys­tém zná­my ako Crea­ti­ve Con­tent UK je vý­sled­kom mno­ho­roč­ných ro­ko­va­ní me­dzi ISP a prie­my­sel­ný­mi sub­jek­tmi za­stu­pu­jú­ci­mi brit­ských tvor­cov ob­sa­hu vrá­ta­ne Mo­tion Pic­tu­re As­so­cia­tion (MPA) a Bri­tish Re­cor­ded Mu­sic In­dus­try (BPI).

Sú­čas­ťou prog­ra­mu však bu­de aj na­ďa­lej boj pro­ti ne­le­gál­nym server­om pos­ky­tu­jú­cim ob­sah, a to vrá­ta­ne blo­ko­va­nia ob­sa­hu a za­sta­vo­va­nia fi­nan­čných to­kov.

Zdroj: te­leg­raph.co.uk

bpi.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter