Ochrana spotrebiteľov sa zvyšuje. Hry obsahujúce nákup v aplikácii nemôžu byť označené ako bezplatné.

Spo­loč­nosť Goog­le sa v rám­ci ap­li­ká­cií roz­hod­la za­viesť pod­ľa EK nie­koľ­ko zmien, fir­ma App­le za­tiaľ nep­red­lo­ži­la žiad­ne kon­krét­ne a okam­ži­té rie­še­nia prob­lé­mov.

Ochra­nu spot­re­bi­te­ľov pri on-li­ne hrách zvy­šu­je spo­lup­rá­ca Európ­skej ko­mi­sie a člen­ských štá­tov. Ako ďa­lej in­for­mo­va­la EK, spo­lu s vnút­roš­tát­ny­mi or­gán­mi spo­ji­li si­ly v reak­cii na veľ­ký po­čet sťaž­nos­tí v kra­ji­nách EÚ. Tie sa tý­ka­li ná­ku­pov v rám­ci ap­li­ká­cií v prí­pa­de on-li­ne hier a naj­mä nep­lá­no­va­ných ná­ku­pov deť­mi. „Ide vô­bec o pr­vý ta­ký­to pos­tup pri pre­sa­dzo­va­ní dodr­žia­va­nia prá­va v EÚ, v kto­rom vnút­roš­tát­ne or­gá­ny spo­ji­li si­ly s Európ­skou ko­mi­siou. Som rád, že pri­ná­ša hma­ta­teľ­né vý­sled­ky," uvie­dol ko­mi­sár EÚ pre spot­re­bi­teľ­skú po­li­ti­ku Ne­ven Mi­mi­ca.

Pod­ľa pod­pred­sed­níč­ky EK Neelie Kroe­so­vej je ná­kup v rám­ci ap­li­ká­cií le­gi­tím­ny mo­del pod­ni­ka­nia, ale je ne­vyh­nut­né, aby vý­rob­co­via ap­li­ká­cií pri vý­vo­ji no­vých pod­ni­ka­teľ­ských mo­de­lov poz­na­li a reš­pek­to­va­li práv­ne pred­pi­sy EÚ. Kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka ad­re­so­va­li vnút­roš­tát­ne or­gá­ny zo sie­te na spo­lup­rá­cu v ob­las­ti ochra­ny spot­re­bi­te­ľa spo­loč­né vy­hlá­se­nie spo­loč­nos­tiam App­le, Goog­le a Európ­skej fe­de­rá­cii inter­ak­tív­nych prog­ra­mov. Od zá­stup­cov od­vet­via ok­rem iné­ho žia­da­li, aby hry pre­zen­to­va­né ako bez­plat­né ne­za­vá­dza­li spot­re­bi­te­ľov, po­kiaľ ide o sku­toč­né nák­la­dy, kto­ré s ni­mi sú­vi­sia. Ta­kis­to po­ža­do­va­li, aby spot­re­bi­te­lia bo­li riad­ne in­for­mo­va­ní o pod­mien­kach plat­by za ná­kup a aby ta­ká­to plat­ba ne­bo­la v re­ži­me auto­ma­tic­ky pred­vo­le­né­ho nas­ta­ve­nia úh­ra­dy bez vý­slov­né­ho súh­la­su spot­re­bi­te­ľov.

Spo­loč­nosť Goog­le sa roz­hod­la za­viesť pod­ľa EK nie­koľ­ko zmien. „Ich reali­zá­cia už pre­bie­ha a bu­de tr­vať do kon­ca sep­tem­bra 2014," kon­šta­to­va­la ko­mi­sia. Pat­rí k nim ne­pou­ží­va­nie slo­va bez­plat­ný v prí­pa­de hier, kto­ré ob­sa­hu­jú ná­kup v rám­ci ap­li­ká­cií, vy­pra­co­va­nie kon­krét­nych po­ky­nov pre fir­my vy­ví­ja­jú­ce ap­li­ká­cie v sna­he za­brá­niť pria­me­mu na­bá­da­niu de­tí. Goog­le ta­kis­to up­ra­vil svo­je pred­vo­le­né nas­ta­ve­nia tak, aby v prí­pa­de, že sa tie­to nas­ta­ve­nia ne­roz­hod­ne spot­re­bi­teľ zme­niť, po­dlie­ha­la kaž­dá plat­ba za ná­kup v rám­ci ap­li­ká­cie je­ho súh­la­su.

Fir­ma App­le za­tiaľ nep­red­lo­ži­la žiad­ne kon­krét­ne a okam­ži­té rie­še­nia prob­lé­mov, kto­ré sú­vi­sia naj­mä s auto­ri­zá­ciou pla­tieb, no zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti sa pod­ľa EK vy­jad­ri­li, že tie­to prob­lé­my chcú rie­šiť. „Na­priek to­mu ne­pos­kyt­li ni­ja­ký reál­ny zá­vä­zok ani ter­mín, do­ke­dy fir­ma pot­reb­né zme­ny v bu­dúc­nos­ti zreali­zu­je. Or­gá­ny zo sie­te na spo­lup­rá­cu v ob­las­ti ochra­ny spot­re­bi­te­ľa bu­dú aj na­ďa­lej od fir­my App­le žia­dať, aby pred­lo­ži­la kon­krét­ne de­tai­ly k po­ža­do­va­ným zme­nám a aby tie­to zme­ny zreali­zo­va­la v sú­la­de so spo­loč­ným vy­hlá­se­ním," upo­zor­ni­la EK.

Or­gá­ny člen­ských štá­tov na pre­sa­dzo­va­nie prá­va a EK zá­ro­veň vy­zva­li zdru­že­nia fi­riem vy­ví­ja­jú­cich on-li­ne hry a ich plat­for­my, aby zvá­ži­li kon­krét­ne opat­re­nia, kto­ré mô­žu pri­jať v sna­he rie­šiť prob­lé­my uve­de­né v spo­loč­nom vy­hlá­se­ní.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter