Firmy sú presvedčené, že straty z kyberpodvodov sú menšie než cena zabezpečenia

Pries­kum Kas­per­sky Lab a B2B Inter­na­tio­nal od­ha­lil, že 52 % fi­nan­čných in­šti­tú­cií kom­pen­zu­je stra­ty klien­tov spô­so­be­né inter­ne­to­vý­mi pod­vod­mi bez hlb­šie­ho vy­šet­ro­va­nia okol­nos­tí.

Tak­mer tre­ti­na os­lo­ve­ných fi­riem si mys­lí, že stra­ty z ky­ber­ne­tic­kých hro­zieb sú men­šie než ce­na za­bez­pe­če­nia. Pri­tom pod­ľa ana­lý­zy Kas­per­sky Lab ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci čo­raz čas­tej­šie úto­čia na on-li­ne plat­by a spô­so­bu­jú znač­né ško­dy. V jú­no­vom do­py­to­va­ní sa zú­čas­tni­li asi šty­ri ti­síc­ky IT ma­na­žé­rov z fi­riem v 27 kra­ji­nách vrá­ta­ne Čes­kej re­pub­li­ky.

Iba 19 % opý­ta­ných fi­nan­čných spo­loč­nos­tí a 7 % on-li­ne ob­cho­dov umies­tni­lo nák­la­dy na kom­pen­zá­ciu strát zá­kaz­ní­kov me­dzi tri naj­zá­važ­nej­šie vply­vy ky­ber­ne­tic­kých pod­vo­dov. Pod­ľa dát z clou­do­vej da­ta­bá­zy Kas­per­sky Se­cu­ri­ty Network asi šty­ri mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov pro­duk­tov Kas­per­sky Lab če­li­li v ro­ku 2013 po­ku­su o od­cu­dzenie ich pe­ňa­zí (ná­rast o 18,6 % op­ro­ti ro­ku 2012). Ško­dy pri­tom pre fi­nan­čné in­šti­tú­cie ne­mu­sia pra­me­niť len z od­cu­dze­nej su­my, ale aj z poš­ko­de­nej po­ves­ti a dô­ve­ry­hod­nos­ti. Vo vý­sled­ku sa te­da pod­ce­ňo­va­nie za­bez­pe­če­nia mô­že fir­me, nao­pak, znač­ne pred­ra­žiť.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter