FBI sa obáva zneužitia autonómnych áut hackermi. Mohli by sa použiť ako diaľkovo riadená bomba.

Ame­ric­ký Fe­de­rál­ny vy­šet­ro­va­cí úrad (FBI) vy­jad­ril oba­vy zo zneu­ži­tia sa­mos­tat­ne jaz­dia­cich áut, aké v sú­čas­nos­ti vy­ví­ja napr. Goog­le, zlo­čin­ca­mi. 

Pod­ľa FBI ta­ké­to au­tá v prie­be­hu pár ro­kov zme­nia si­tuáciu pri vy­so­ko­rý­chlos­tných na­há­ňač­kách. Zlo­čin­ci bu­dú môcť po­čas jaz­dy vy­ko­ná­vať úko­ny vy­ža­du­jú­ce pou­ži­tie oboch rúk a na­mies­to ria­de­nia sa bu­dú môcť sús­tre­ďo­vať nap­rík­lad na streľ­bu.

Auto­nóm­ne au­tá, vy­ba­ve­né la­se­ro­vým sys­té­mom LI­DAR, ra­da­rom, vi­deo­ka­me­rou a tech­no­ló­giou GPS, mož­no nap­rog­ra­mo­vať tak, aby bez­peč­ne doš­li do ur­če­né­ho cie­ľa, pri­čom sa bu­dú vy­hý­bať pre­káž­kam a dodr­žia­vať pra­vid­lá ces­tnej pre­máv­ky.

Sprá­va FBI pred­pok­la­dá, že ta­ké­to au­tá na jed­nej stra­ne zvý­šia bez­peč­nosť ces­tnej pre­máv­ky a po­mô­žu po­lí­cii pri pre­nas­le­do­va­ní zlo­čin­cov, no na dru­hej stra­ne ich mô­žu zneu­žiť zlo­čin­ci. Moh­li by nap­rík­lad zme­niť ich bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nia ale­bo ich do­kon­ca na­lo­žiť vý­buš­ni­na­mi a pou­žiť ako sa­mos­tat­ne ria­de­né bom­by.

Pri pre­nas­le­do­va­ní zlo­čin­cov by au­tá moh­li byť nap­rog­ra­mo­va­né tak, aby bo­li ne­ná­pad­ne a dodr­žia­va­li bez­peč­nú vzdia­le­nosť, pri­čom by krát­ko­do­bo vo­li­li inú tra­su, kto­rá sa nes­kôr pre­tí­na s tou, po kto­rej uni­ká pre­nas­le­do­va­né vo­zid­lo.

Zá­ro­veň však FBI pri­púš­ťa, že pou­ži­tie auto­nóm­ne jaz­dia­ce­ho au­ta pri pre­nas­le­do­va­ní aj úni­ku mô­že na­rá­žať na pre­káž­ky. Je to vcel­ku lo­gic­ká poz­nám­ka, veď nap­rík­lad rých­losť sú­čas­né­ho sa­mo­jaz­dia­ce­ho au­ta Goog­lu je ob­me­dze­ná na 40 km/h.

Pro­to­typ vo­zid­la vy­vi­nu­té­ho Goog­lom do­kon­ca ne­má ani vo­lant, br­zdu a plyn. „Je navr­hnu­té tak, aby fun­go­va­lo bez­peč­ne a sa­mos­tat­ne bez nut­nos­ti ľud­ské­ho zá­sa­hu. Náš sof­tvér a sen­zo­ry vy­ko­na­jú všet­ku prá­cu. Vo­zid­lo bu­de veľ­mi jed­no­du­ché, na stla­če­nie tla­čid­la vás vez­me tam, kam chce­te ísť," vy­jad­ril sa Goog­le o svo­jom no­vom pro­to­ty­pe.

FBI pred­pok­la­dá, že Kon­gres by mo­hol schvá­liť pou­ži­tie auto­nóm­nych vo­zi­diel ame­ric­kou ve­rej­nos­ťou v prie­be­hu pia­tich až sied­mich ro­kov.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter