EK: Vydala štátom odporúčania, ako chrániť ľudí pred online hazardom

Európ­ska ko­mi­sia pri­ja­la v pon­de­lok od­po­rú­ča­nie tý­ka­jú­ce sa slu­žieb on­li­ne ha­zar­dných hier. Na­bá­da člen­ské štá­ty, aby sa usi­lo­va­li o vy­so­kú úro­veň ochra­ny spot­re­bi­te­ľov, hrá­čov a ma­lo­le­tých, a to pri­ja­tím zá­sad pre služ­by on­li­ne ha­zar­dných hier a pre zod­po­ved­nú rek­la­mu a spon­zor­stvo tých­to slu­žieb.

"Zmys­lom tých­to zá­sad je ochra­na zdra­via a mi­ni­ma­li­zá­cia prí­pad­ných hos­po­dár­skych škôd, kto­ré mô­žu vznik­núť v dôs­led­ku pa­to­lo­gic­ké­ho ale­bo cho­rob­né­ho hráč­stva," vy­svet­lil ve­dú­ci tla­čo­vé­ho a po­li­tic­ké­ho od­de­le­nia Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku An­drej Krá­lik.

"Mu­sí­me lep­šie chrá­niť všet­kých ob­ča­nov, naj­mä de­ti, pred ri­zi­ka­mi spo­je­ný­mi s hráč­stvom. Te­raz je na člen­ských štá­toch, ale aj na pre­vádz­ko­va­te­ľoch on­li­ne ha­zar­dných hier, aby pre­ja­vi­li po­dob­nú sna­hu o vy­so­kú úro­veň ochra­ny spot­re­bi­te­ľov v ce­lej EÚ v tom­to rých­lo ras­tú­com di­gi­tál­nom sek­to­re," uvie­dol ko­mi­sár pre vnú­tor­ný trh a služ­by Mi­chel Bar­nier.

V od­po­rú­ča­ní Ko­mi­sie je nie­koľ­ko zá­sad, kto­ré by ma­li člen­ské štá­ty za­pra­co­vať do svo­jich práv­nych pred­pi­sov. Me­dzi ni­mi nap­rík­lad pos­kyt­nu­tie dos­ta­toč­ných in­for­má­cií spot­re­bi­te­ľom o ri­zi­kách spo­je­ných s hráč­stvom. Člen­ské štá­ty by ma­li ďa­lej za­is­tiť, aby on­li­ne ha­zar­dné hry ne­moh­li hrať ma­lo­le­tí a aby bo­li za­ve­de­né pra­vid­lá na mi­ni­ma­li­zo­va­nie ich kon­tak­tu s ha­zar­dný­mi hra­mi. Pod­ľa Ko­mi­sie by sa mal za­viesť pro­ces re­gis­trá­cie pri za­lo­že­ní úč­tu hrá­ča, pri kto­rom by mu­se­li spot­re­bi­te­lia pos­kyt­núť úda­je o ve­ku a to­tož­nos­ti.

Pre­vádz­ko­va­te­ľom by to ma­lo umož­niť sle­do­vať sprá­va­nie sa hrá­ča a v prí­pa­de pot­re­by upo­zor­niť na vzni­ka­jú­ci prob­lém. Me­dzi od­po­rú­ča­nia­mi je aj prís­tup k lin­kám po­mo­ci. Ta­kis­to rek­la­ma a spon­zor­stvo slu­žieb on­li­ne ha­zar­du by ma­li byť zod­po­ved­nej­šie a tran­spa­ren­tnej­šie. Ko­mi­sia tiež vy­zva­la člen­ské štá­ty, aby or­ga­ni­zo­va­li in­for­mač­né kam­pa­ne na zvý­še­nie po­ve­do­mia o ha­zar­dných hrách a ri­zi­kách. Kra­ji­ny únie by tiež ma­li zhro­maž­ďo­vať úda­je o za­kla­da­ní a ru­še­ní úč­tov hrá­čov. O pri­ja­tých opat­re­niach ma­jú štá­ty in­for­mo­vať Ko­mi­siu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter