Podľa bezpečnostného šéfa Googlu sú antivírusy pre Android zbytočné

Pred­ne­dáv­nom sa bez­peč­nost­ný šéf An­droi­du v Goog­li Adrian Ludwig vy­jad­ril pred no­vi­nár­mi, že pou­ží­va­te­lia An­droi­du by sa ne­ma­li ob­ťa­žo­vať in­šta­lo­va­ním anti­ví­ru­su.

„De­väť­de­siat­de­väť per­cent pou­ží­va­te­ľov An­droi­du ne­bu­de mať pros­pech z mo­bil­né­ho anti­ví­ru­su," vy­hlá­sil Ludwig, pod­ľa kto­ré­ho je ri­zi­ko an­droi­do­vé­ho mal­vé­ru „nad­hod­no­te­né". Na­vy­še ob­vi­nil fir­my za­me­ra­né na bez­peč­nost­ný sof­tvér, že pok­ri­vi­li fak­ty o explo­zív­nom ná­ras­te ob­je­mu an­droi­do­vé­ho mal­vé­ru.

Pod­ľa ne­ho je An­droid dos­ta­toč­ne za­bez­pe­če­ný a nie je žiad­ny dô­vod in­šta­lo­vať nie­čo na­vy­še. „Ke­by som bol v bran­ži, kde ten­to typ ochra­ny má zmy­sel, uro­bil by som to. Ale pot­re­bu­je prie­mer­ný pou­ží­va­teľ in­šta­lo­vať na An­droid anti­ví­rus? Roz­hod­ne nie."

Je po­cho­pi­teľ­né, že Ludwig chce ba­ga­te­li­zo­vať bez­peč­nos­tné hroz­by pre An­droid v ča­se, keď Goog­le roz­ši­ru­je svoj an­droi­do­vý eko­sys­tém na in­te­li­gen­tné ho­din­ky, no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku, te­le­ví­zo­ry a do­kon­ca aj au­tá. Ludwig sa naz­dá­va, že aj na­priek stú­pa­jú­ce­mu poč­tu škod­li­vých ap­li­ká­cií pre An­droid je ri­zi­ko pre pou­ží­va­te­ľa níz­ke. Áno, ri­zi­ko stiah­nu­tia an­droi­do­vé­ho mal­vé­ru je níz­ke v po­rov­na­ní s PC, ale sú aj ďal­šie dô­vo­dy na in­šta­lo­va­nie anti­ví­ru­su.

Sú tu nap­rík­lad prob­le­ma­tic­ké ap­li­ká­cie v ob­cho­de Goog­le Play. Auto­ma­ti­zo­va­ný pro­ces na pre­ve­ro­va­nie ap­li­ká­cií v Play Sto­re nie je nes­po­chyb­ni­teľ­ný, aj keď Ludwig po­ve­dal, že je „naj­lep­ší z mož­ných".

Pre­ve­ro­va­nie Goog­lu sí­ce stop­ne ne­ja­ký mal­vér, ale na­priek to­mu sa v ob­cho­de ob­ja­vi­lo nie­koľ­ko pod­vod­ných ap­li­ká­cií. Nap­rík­lad za ap­li­ká­ciu Vi­rus Shield za­pla­ti­li ti­sí­ce pou­ží­va­te­ľov, ho­ci iš­lo o fa­loš­ný anti­ví­rus.

No nie­len škod­li­vé ap­li­ká­cie v Goog­le Play by ma­li zne­po­ko­jo­vať pou­ží­va­te­ľov. An­droi­do­vé ap­li­ká­cie tre­tích strán sú ove­ľa viac ná­chyl­né na mal­vér. Nap­rík­lad mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov v Čí­ne vy­uží­va­jú ap­li­ká­cie tre­tích strán, ako je aj Mo­bo­ge­nie, s kto­rou sa spá­ja­jú prob­lé­my s auto­ma­tic­kým sťa­ho­va­ním dát bez op­ráv­ne­nia.

Sa­moz­rej­me, An­droid nie je úpl­ne bez­bran­ný pro­ti mal­vé­ru, vlast­ný zá­klad­ný ske­ner Goog­lu (za­bu­do­va­ný do An­droi­du 4.2 Jel­ly Bean a vy­šších) zvlád­ne to, čo mno­ho bez­plat­ných anti­ví­ru­so­vých ap­li­ká­cií.

V ro­ku 2011 sa ma­na­žér Goog­lu Chris Di­Bo­na os­tro vy­jad­ril na ad­re­su spo­loč­nos­tí po­nú­ka­jú­cich bez­peč­nos­tných sof­tvér pre An­droid. An­droi­do­vý mal­vér ozna­čil za hum­bug, kto­rý vy­vo­la­li tie­to spo­loč­nos­ti v úsi­lí pre­dať viac svo­jich pro­duk­tov.

Ludwigo­va ré­to­ri­ka je sí­ce me­nej os­trá, no aj tak dosť neš­ťas­tná. Nás­led­ky hac­ker­ské­ho úto­ku na mo­bil­né za­ria­de­nie mô­žu byť zá­važ­né. Moh­li by to potvr­diť obe­te ban­ko­vé­ho mal­vé­ru, ran­som­vé­ru a spaj­vé­ru.

Aj Ludwig uz­ná­va, že v prí­pa­de niek­to­rých ľu­dí je pou­ží­va­nie anti­ví­ru­su pre An­droid na­mies­te, tak pre­čo by ho ne­ma­li pou­ží­vať aj os­tat­ní?

Zdroj: na­ked­se­cu­ri­ty.sop­hos.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter