Používateľov služby Tor pokladá NSA automaticky za teroristov

Ak pou­ží­va­te Tor ale­bo niek­to­rú inú inter­ne­to­vú služ­bu na ochra­nu súk­ro­mia, prí­pad­ne len nav­ští­vi­te ich webo­vé strán­ky či za­dá­te ich ná­zov do vy­hľa­dá­va­nia, má­te dob­rú šan­cu, že sa sta­ne­te ter­čom zá­uj­mu NSA. Sved­čí o tom unik­nu­tý prís­ne taj­ný zdro­jo­vý kód prog­ra­mu, kto­rý agen­tú­ra pou­ží­va na vy­ko­ná­va­nie doh­ľa­du nad inter­ne­tom. Je ta­kis­to veľ­mi prav­de­po­dob­né, že bu­de­te ozna­če­ní za po­doz­ri­vých, ak čí­ta­te člán­ky o ta­kých­to služ­bách, zve­rej­ne­né na rôz­nych spra­vo­daj­ských server­och a ďal­ších lo­ka­li­tách.

Tvr­dia to po zís­ka­ní a ana­lý­ze kó­du ne­mec­kí no­vi­ná­ri a od­bor­ní­ci, kto­rí pr­výk­rát od­ha­li­li neu­ve­ri­teľ­ne ši­ro­ký roz­sah slie­de­nia NSA za­me­ra­né­ho ľu­dí, kto­rí pou­ží­va­jú ale­bo ma­jú zá­ujem o vy­uži­tie ano­ny­mi­zač­ných nás­tro­jov a slu­žieb. Ide naj­mä o ak­ti­vis­tov z ob­las­ti ľud­ských práv, po­li­tic­kých dis­iden­tov z niek­to­rých kra­jín a ve­ľa ďal­ších, kto­rí z roz­lič­ných dô­vo­dov pok­la­da­jú za pot­reb­né chrá­niť svo­ju iden­ti­tu pri on-li­ne ak­ti­vi­tách.

Zdro­jo­vý kód sys­té­mu NSA zná­me­ho pod náz­vom XKeys­co­re, kto­rý sa pou­ží­va na zhro­maž­ďo­va­nie dát a ana­lý­zu inter­ne­to­vej pre­vádz­ky, uka­zu­je, že aj vy­hľa­dá­va­nie webo­vých nás­tro­jov na ochra­nu osob­ných úda­jov je dosť na to, aby vás NSA ozna­či­la za „extré­mis­tov" a za­ra­di­la va­šu IP ad­re­su do svo­jej da­ta­bá­zy.

Ana­lý­za NSA sa však neob­me­dzu­je len na me­ta­dá­ta, ako sú IP ad­re­sy. Sys­tém vy­ko­ná­va aj hĺbko­vú kon­tro­lu pa­ke­tov e-mai­lov, kto­ré si pou­ží­va­te­lia vy­mie­ňa­jú pros­tred­níc­tvom ano­ny­mi­zač­nej služ­by Tor.

Tie­to zis­te­nia sú v roz­po­re s dl­ho­roč­ný­mi tvr­de­nia­mi NSA, že cie­ľom mo­ni­to­ro­va­nia sú len oso­by po­doz­ri­vé zo za­po­je­nia do čin­nos­ti oh­ro­zu­jú­cej ná­rod­nú bez­peč­nosť. Od­ha­le­nia pub­li­ko­va­li dve ne­mec­ké te­le­víz­ne a roz­hla­so­vé spo­loč­nos­ti NDR (Nor­ddeutscher Run­dfunk) a WDR (Wes­tdeutscher Run­dfunk). Ana­lý­zu zdro­jo­vé­ho kó­du prog­ra­mu X-Keys­co­re zve­rej­nil Ja­cob Ap­pel­baum, zná­my ame­ric­ký vý­vo­jár za­po­je­ný do pro­jek­tu Tor, a ďal­ší dva­ja ne­mec­kí vý­vo­já­ri, kto­rí hra­jú vý­znam­nú ro­lu v tom­to pro­jek­te.

XKeys­co­re bol opí­sa­ný aj v do­ku­men­toch, kto­ré pos­ky­tol Edward Snowden, ako sys­tém na zber inter­ne­to­vých dát a ich ana­lý­zu. Cha­rak­te­ri­zo­va­ný tu bol ako vý­znam­ný nás­troj, kto­rý NSA pou­ží­va na sle­do­va­nie „tak­mer všet­ké­ho, čo pou­ží­va­teľ ro­bí na inter­ne­te".

Tor umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom inter­ne­tu ano­nym­né sur­fo­va­nie, če­to­va­nie a po­sie­la­nie správ. Fun­gu­je tak, že šif­ru­je pre­vádz­ku a od­ov­zdá­va pa­ke­ty pros­tred­níc­tvom sé­rie ná­hod­ne vy­bra­ných server­ov ale­bo uz­lov, hos­to­va­ných dob­ro­voľ­ník­mi z ce­lé­ho sve­ta, aby sa sťa­ži­la mož­no sle­do­va­nia dát späť k zdro­ju. Kaž­dý uzol v sie­ti mô­že vi­dieť iba pred­chá­dza­jú­ci uzol, kto­rý mu pa­ket pos­lal, a ďal­ší uzol, kto­ré­mu ho od­osie­la.

Ok­rem IP adries, kto­ré sa pri­pá­ja­jú na služ­bu Tor, NSA sle­du­je aj ad­re­sy pri­pá­ja­jú­ce sa nap­rík­lad na ano­nym­nú e-mai­lo­vú služ­bu s náz­vom MixMi­nion, kto­rá je spra­vo­va­ná server­om na MIT, ako aj náv­štev­ní­kov li­nuxovej on-li­ne pub­li­ká­cie Li­nux Jour­nal, kto­rú agen­tú­ra ozna­ču­je v zdro­jo­vom kó­de ako „extré­mis­tic­ké fó­rum". Ďalej sú jej ter­čom aj pou­ží­va­te­lia iných slu­žieb na ochra­nu osob­ných úda­jov, ako napr. Free­net, Tails, FreeP­roxies.org, Me­gaP­roxy, Hot­Spot­Shield a pod.

Na unik­nu­tý zdro­jo­vý kód XKeys­co­re sa mô­že­te po­zrieť na tej­to strán­ke.

Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter