Poskytovateľ internetu umožňuje svojim zákazníkom sledovať Netflix, akoby boli Američanmi

Ho­ci Net­flix na No­vom Zé­lan­de eš­te ofi­ciál­ne nes­prís­tup­nil svo­je služ­by, zá­kaz­ní­ci is­té­ho mies­tne­ho pos­ky­to­va­te­ľa inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia k nim už ma­jú prís­tup.

No­vo­zé­lan­dský ISP Slin­gshot pri­dal do svo­jej po­nu­ky „glo­bál­ny re­žim", kto­rý umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom prís­tup k ta­kým vi­deos­luž­bám, ako je Net­flix či Hu­lu. Sku­toč­nosť, že po­chá­dza­jú z „nes­práv­nej" kra­ji­ny, im ne­bu­de spô­so­bo­vať prob­lém.

Glo­bal Mo­de je v pod­sta­te VPN, čo zna­me­ná, že všet­ka ko­mu­ni­ká­cia sa bu­de sme­ro­vať pros­tred­níc­tvom server­ov umies­tne­ných v iných kra­ji­nách. Zá­kaz­ník Slin­gsho­tu vy­uží­va­jú­ci glo­bál­ny re­žim te­da mô­že vy­ze­rať, ako­by sa na­chá­dzal v New Yor­ku, a nie nap­rík­lad v Auc­klan­de.

Net­flix a ďal­šie me­diál­ne služ­by zvy­čaj­ne blo­ku­jú prís­tup náv­štev­ní­kov z tr­hov, kde nep­re­vádz­ku­jú svo­je služ­by pre li­cen­čné ob­me­dzenia. A Net­flix po­nú­ka rôz­ny ob­sah aj na svo­jich ak­tív­nych tr­hoch, nap­rík­lad pou­ží­va­te­lia v Ka­na­de ma­jú prís­tup k via­ce­rým ti­tu­lom ako pou­ží­va­te­lia z Veľ­kej Bri­tá­nie.

Pou­ží­va­te­lia mi­mo Spo­je­ných štá­tov už ne­ja­ký čas ob­chá­dza­jú ta­ké­to ob­me­dzenia pros­tred­níc­tvom pla­te­né­ho prís­tu­pu VPN. Je to však pr­výk­rát, čo ta­ké­to ob­chá­dzanie po­nú­ka pos­ky­to­va­teľ inter­ne­tu ako sú­časť svo­jich slu­žieb. Slin­gshot sa prav­de­po­dob­ne po­hy­bu­je po ten­kom ľa­de a po­ru­šu­je pod­mien­ky server­a pos­ky­tu­jú­ce­ho strea­mo­va­nie, pre­to nes­me­lo naz­na­ču­je, že je­ho služ­ba je ur­če­ná pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí ná­ho­dou ma­jú do­ma náv­šte­vu zo za­hra­ni­čia.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter