Osobné údaje ruských používateľov využívajúcich služby ako Facebook či Google nebudú môcť opustiť krajinu

Rus­ká vlá­da sa po­sú­va čo­raz bliž­šie k „čín­ske­mu prís­tu­pu" k inter­ne­to­vým služ­bám. V Štát­nej du­me (rus­kom parla­men­te) to­tiž pre­šiel v pr­vom čí­ta­ní návrh zá­ko­na, kto­rý vy­ža­du­je, aby osob­né úda­je všet­kých Ru­sov bo­li ulo­že­né v kra­ji­ne.

V pod­sta­te by to zna­me­na­lo, že Fa­ce­book, Goog­le a iné me­dzi­ná­rod­né on-li­ne služ­by, kto­ré pou­ží­va­jú aj Ru­si, by mu­se­li vy­bu­do­vať dá­to­vé cen­trá na rus­kom úze­mí.

Za­hra­nič­ným spo­loč­nos­tiam by ne­bo­lo do­vo­le­né od­osie­lať dá­ta mi­mo kra­ji­ny. V prí­pa­de spo­loč­nos­tí, kto­ré to ne­bu­dú môcť ga­ran­to­vať, bu­de te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad Ros­kom­na­dzor po­ža­do­vať, aby pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu ob­me­dzi­li prís­tup k ich služ­bám.

Zá­kon by mal na­do­bud­núť účin­nosť v sep­tem­bri 2016 a mo­hol by pri­niesť zá­sad­né zme­ny v tom, ako za­hra­nič­né aj rus­ké tech­no­lo­gic­ké fir­my pou­ží­va­jú me­dzi­ná­rod­né hos­tin­go­vé služ­by, ani ne­ho­vo­riac o ob­rov­ských nák­la­doch, aké by si vy­žia­da­la reali­zá­cia zmien.

Fa­ce­book, Goog­le ani ďal­šie inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti za­tiaľ návrh zá­ko­na ne­ko­men­to­va­li. Rus­ko ne­dáv­no spus­ti­lo vlast­ný inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač Sput­nik a chce sa od­re­zať aj od zá­pad­ných tech­no­ló­gií. Nap­rík­lad či­py In­te­lu a AMD chce pre oba­vy z vkla­da­nia za­dných vrát nah­ra­diť vlas­tný­mi pro­ce­sor­mi.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter