Útoky DDoS sa stávajú nástrojom konkurenčného boja

Tak­mer po­lo­vi­ca (41 %) fi­riem v pries­ku­me BT (Brit­ské­ho te­le­ko­mu) priz­na­la, že sa po­čas up­ly­nu­lé­ho ro­ka sta­la ter­čom úto­ku DDoS. Pri­tom viac ako tri štvr­ti­ny z nich (78 %) bo­li tým­to spô­so­bom na­pad­nu­té dvak­rát a viac. Prie­mer­ný čas zo­ta­ve­nia zo sil­né­ho úto­ku je pri­tom až 12 ho­dín.

Cie­ľom úto­ku DDoS je za­hl­tiť fi­rem­né sys­té­my, ty­pic­ky webo­vé server­y, tým, že sa na ne po­sie­la veľ­ké množ­stvo po­žia­da­viek, mno­ho­ná­sob­ne pre­sa­hu­jú­ce hra­ni­ce bež­nej pre­vádz­ky. Vý­sled­kom je zvy­čaj­ne kom­plet­ná ne­dos­tup­nosť slu­žieb.

Na úto­ky sa zvy­čaj­ne vy­uží­va sieť viac po­čí­ta­čov in­fi­ko­va­ných mal­vé­rom (bot­net), pri­čom ich ma­ji­te­lia zvy­čaj­ne ani ne­ve­dia, že sa sta­li pros­tried­kom na na­pá­da­nie naj­rôz­nej­ších or­ga­ni­zá­cií. Naj­čas­tej­ší­mi cieľ­mi úto­kov DDoS sú ban­ky, pre­daj­co­via to­va­ru (e-shop) a aj or­ga­ni­zá­cie pre­vádz­ku­jú­ce tzv. prih­lá­se­ný gam­bling. Pre vý­pa­dok po­tom ne­mô­žu rea­go­vať na po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov a pri­chá­dza­jú tým nie­len o zisk, ale prí­pad­ne aj o svo­ju po­vesť.

Ty­pic­ky sa útok DDoS stá­va nás­tro­jom na kon­ku­renč­ný boj v naj­rôz­nej­ších se­zó­nach, pre­to­že je jas­né, že ak ne­bu­de fun­go­vať e-shop kon­ku­ren­čnej fir­my, je prav­de­po­dob­né, že zá­kaz­ní­ci na­kú­pia v zho­ne u mňa. Na­vy­še úto­ky DDoS sa kon­čia v dr­vi­vej väč­ši­ne bez akých­koľ­vek pos­ti­hov a po­lí­cia ich rie­ši len extrém­ne vý­ni­moč­ne. Si­tuácia je pri­tom po­dob­ná na ce­lom sve­te. Za kri­mi­nál­ny čin sa útok be­rie zvy­čaj­ne až v si­tuá­cii, keď sú od­cu­dze­né ne­ja­ké dá­ta pou­ží­va­te­ľov.

Úto­ky DDoS fir­my de­sia

Pries­kum BT, kto­rý sle­do­val si­tuáciu v 11 kra­ji­nách, pou­ka­zu­je na to, že fir­my ma­jú z úto­kov DDoS strach a uve­do­mu­jú si ich ne­bez­pe­čen­stvo. Svo­je oba­vy v tej­to ob­las­ti vy­jad­ri­lo 58 % opý­ta­ných or­ga­ni­zá­cií. Pri­tom plá­ny na rie­še­nie ta­ké­ho­to vý­pad­ku má len me­nej ako po­lo­vi­ca opý­ta­ných spo­loč­nos­tí.

Ob­vyk­lá do­ba zo­ta­ve­nia po úto­ku DDoS sa po­hy­bu­je pod­ľa je­ho roz­sa­hu me­dzi 6 až 12 ho­di­na­mi. Po­čas nej fir­my re­gis­tru­jú zvý­še­ný po­čet sťaž­nos­tí a nes­po­koj­nosť zo stra­ny zá­kaz­ní­kov. Pri­tom len de­sa­ti­na zá­stup­cov opý­ta­ných fi­riem je pres­ved­če­ná, že má k dis­po­zí­cii dos­ta­toč­né pros­tried­ky, aby úto­ku od­ola­la.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter