Microsoft ruší službu na zasielanie bezpečnostných informácií

Spo­loč­nosť v pia­tok ozná­mi­la, že zru­ší e-mai­lo­vú služ­bu na za­sie­la­nie ak­tuál­nych bez­peč­nos­tných in­for­má­cií. Správ­co­via fi­rem­ných sie­tí by vraj na­mies­to to­ho ma­li za­čať sle­do­vať ofi­ciál­ny ka­nál RSS.

Na od­ber bez­peč­nos­tných správ sa mo­hol prih­lá­siť kaž­dý zá­ujem­ca na strán­kach Mic­ro­sof­tu. Vďa­ka to­mu po­tom zís­kal prís­tup k ak­tuál­nym in­for­má­ciám o naj­nov­ších hroz­bách, prip­ra­vo­va­ných ak­tua­li­zá­ciách a bez­peč­nos­tných op­ra­vách.

Poč­núc 1. jú­lom sa však Mic­ro­soft roz­ho­dol po­mer­ne ob­ľú­be­nú služ­bu zru­šiť ale­bo mi­ni­mál­ne do­čas­ne po­zas­ta­viť. Pri­nú­ti­li ho k to­mu vraj zme­ny v prís­tu­pe vlád­nych or­ga­ni­zá­cií k auto­ma­ti­zo­va­né­mu za­sie­la­niu elek­tro­nic­kých správ.

Mic­ro­soft služ­bu spus­til už v ro­ku 2002, te­da rok pred tým, než za­vie­dol sys­tém tzv. utor­ko­vých op­ráv - pra­vi­del­ných ak­tua­li­zá­cií, kto­ré ku kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom dis­tri­buu­je kaž­dý pr­vý uto­rok v me­sia­ci.

Pro­fe­sio­ná­lom IT a správ­com fi­rem­ných sie­tí Mic­ro­soft od­po­rú­ča náh­ra­du v po­do­be ofi­ciál­nych ka­ná­lov RSS, ku kto­rým mô­žu pris­tu­po­vať pros­tred­níc­tvom strá­nok spo­loč­nos­ti. Me­dzi ďal­šie al­ter­na­tív­ne ko­mu­ni­kač­né ka­ná­ly pat­rí účet cen­tra Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Res­pon­se Cen­ter v služ­be Twit­ter.

Pod­ľa ná­zo­ru niek­to­rých ana­ly­ti­kov sa Mic­ro­soft tým­to kro­kom roz­ho­dol rea­go­vať na no­vý ka­nad­ský anti­spa­mo­vý zá­kon, kto­rý vstú­pi do plat­nos­ti prá­ve 1. jú­la. Mi­mo Ka­na­dy sa do­te­raz to­mu­to zá­ko­nu ne­ve­no­va­lo ve­ľa po­zor­nos­ti, ale pat­rí vraj k naj­prís­nej­ším na sve­te.

Zá­kon sí­ce umož­ňu­je pok­ra­čo­vať v za­sie­la­ní pra­vi­del­ných e-mai­lov po­čas ďal­ších troch ro­kov tým fir­mám, kto­ré so svo­ji­mi pou­ží­va­teľ­mi či zá­kaz­ník­mi uzav­re­li ob­chod­né aj neob­chod­né vzťah pred 1. jú­lom, čo je aj prí­pad Mic­ro­sof­tu. Spo­loč­nosť sa však asi aj na­priek to­mu roz­hod­la nič ne­ris­ko­vať - v prí­pa­de po­ru­še­nia ka­nad­ské­ho zá­ko­na to­tiž hro­zí san­kcia vo vý­ške až 10 mi­lió­nov do­lá­rov.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter