Google a Facebook chcú o nás vedieť naozaj všetko. Cena údajov začína od 10 c. Ich skrývanie je podozrivé.

Nest Labs, spo­loč­nosť, kto­rú Goog­le kú­pil vo feb­ruári za 3,2 mld. do­lá­rov, za­ča­la ma­ter­skej fir­me od­ov­zdá­vať niek­to­ré in­for­má­cie o pou­ží­va­te­ľoch. Matt Ro­gers, spo­lu­zak­la­da­teľ vý­rob­cu in­te­li­gen­tných ter­mos­ta­tov pre do­mác­nos­ti, po­ve­dal, že Goog­le bu­de pri­pá­jať niek­to­ré svo­je ap­li­ká­cie na Nest, a tak bu­de nap­rík­lad ve­dieť, ke­dy sú pou­ží­va­te­lia pro­duk­tov Nest do­ma a ke­dy nie.

In­teg­rá­cia umož­ní pou­ží­va­te­ľom nas­ta­viť nap­rík­lad tep­lo­tu v do­me hla­so­vý­mi prí­kaz­mi cez mo­bil­né ap­li­ká­cie Goog­lu. Ta­kis­to bu­de mož­né, aby osob­ný di­gi­tál­ny asis­tent Goog­lu nas­ta­vil tep­lo­tu auto­ma­tic­ky, keď vďa­ka svo­jej schop­nos­ti sle­do­vať smar­tfón pou­ží­va­te­ľa zis­tí, že sa ten prá­ve vra­cia do­mov.

Pou­ží­va­te­lia však pod­ľa Ro­ger­sa bu­dú mať mož­nosť roz­hod­núť, kto­ré in­for­má­cie sprís­tup­nia Goog­lu. Nest chce ta­kis­to umož­niť vý­vo­já­rom in­te­li­gen­tných do­má­cich spot­re­bi­čov, svie­ti­diel a ot­vá­ra­čov ga­rá­žo­vých brán prís­tup k pou­ží­va­teľ­ským in­for­má­ciám v rám­ci svo­jej sna­hy o vy­tvo­re­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu pre in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť.

Ta­ké­to ši­ro­ké zdie­ľa­nie dát však vy­vo­lá­va oba­vy tý­ka­jú­ce sa ochra­ny súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov. Ro­gers zdô­raz­nil, že väč­ši­na úda­jov, kto­ré de­te­gu­jú sen­zo­ry ter­mos­ta­tov Nes­tu a fir­ma ich bu­de zdie­ľať, je za­me­ra­ná na to, či sú pou­ží­va­te­lia do­ma, ale­bo nie. Kaž­dá spo­loč­nosť (vrá­ta­ne Goog­lu), kto­rá bu­de vy­uží­vať úda­je od Nes­tu, bu­de mu­sieť pou­ží­va­te­ľom vy­svet­liť, aké in­for­má­cie a na aké úče­ly sa bu­dú pou­ží­vať. K dis­po­zí­cii bu­de aj mož­nosť od­po­je­nia za­ria­de­ní od Nes­tu jed­ným klik­nu­tím pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Zne­po­ko­je­nie eš­te zväč­ši­la mi­nu­lo­týž­dňo­vá kú­pa star­tu­pu Drop­cam, za kto­rý Nest za­pla­til 555 mi­lió­nov do­lá­rov. Pri­ná­ša to­tiž Goog­lu mož­nosť dos­tať sa k real-ti­me vi­deám o di­aní v do­mác­nos­ti pou­ží­va­te­ľov ka­mier Drop­cam.

Ne­ved­no, či Goog­le tak­to zís­ka ve­ľa no­vých in­for­má­cií o pou­ží­va­te­ľoch. Je­ho po­pu­lár­ne ap­li­ká­cie to­tiž už te­raz ve­dia ur­čiť, kde pou­ží­va­te­lia ži­jú, pra­cu­jú, kde sa po­hy­bu­jú so svo­ji­mi te­le­fón­mi. „Ne­po­vie­me Goog­lu nič, čo by už ne­bol ve­del pred­tým," vy­jad­ril sa Ro­gers.

O tom, ako sa da­jú skryť osob­né in­for­má­cie pred veľ­ký­mi inter­ne­to­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi, sved­čí aj ne­dáv­ny prí­beh Ja­net Ver­te­si, pro­fe­sor­ky so­cio­ló­gie na Prin­ce­ton­skej uni­ver­zi­te, kto­rá sa sna­ži­la uta­jiť pred inter­ne­tom sku­toč­nosť, že je te­hot­ná. Bu­dú­ce ma­mič­ky to­tiž pred­sta­vu­jú neu­ve­ri­teľ­ne cen­ný terč inter­ne­to­vé­ho mar­ke­tin­gu. Mar­ke­tin­go­vé úda­je bež­né­ho člo­ve­ka sa oce­ňu­jú na 10 cen­tov, za­tiaľ čo v prí­pa­de te­hot­ných žien tá­to su­ma stúp­ne na 1,50 do­lá­ra.

Ja­net Ver­te­si sa pre­dov­šet­kým usi­lo­va­la o to, aby sa ni­ja­ká in­for­má­cia o jej te­hot­nos­ti ne­dos­ta­la na so­ciál­ne mé­diá. Prí­buz­ným a zná­mym tú­to sku­toč­nosť ozná­mi­la te­le­fo­nic­ky ale­bo e-mai­lom a po­žia­dal ich, aby sa o tom nez­mie­ňo­va­li na Fa­ce­boo­ku. Pri ná­ku­poch všet­ké­ho, čo by moh­lo naz­na­čiť, že je te­hot­ná, pou­ží­va­la vý­hrad­ne plat­by v ho­to­vos­ti.

Na on-li­ne ná­ku­py si za­lo­ži­la no­vé kon­to na Ama­zo­ne, spo­je­né s oso­bit­nou e-mai­lo­vou ad­re­sou. Te­hot­ná pro­fe­sor­ka za­ča­la pou­ží­vať pri vy­hľa­dá­va­ní tý­ka­jú­com sa tém o te­hot­nos­ti ano­ny­mi­zér Tor a vy­uží­va­la i šif­ro­va­nie e-mai­lov. Vý­sled­kom bo­lo, že jej sprá­va­nie sa sta­lo po­doz­ri­vým a neu­nik­lo po­zor­nos­ti auto­ma­tic­kých bez­peč­nos­tných me­cha­niz­mov. Keď sa sna­ži­la kú­piť det­ský ko­čík na Ama­zo­ne za ano­nym­né dar­če­ko­vé pou­káž­ky, spo­loč­nosť jej ozná­mi­la, že je po­vin­ná po­doz­ri­vé tran­sak­cie nah­lá­siť prís­luš­ným or­gá­nom.

„Aby som sa vy­hla sle­do­va­niu zo stra­ny veľ­kých spo­loč­nos­tí, mu­se­la som vy­ze­rať ako zlý či do­kon­ca po­doz­ri­vý ob­čan," po­ve­da­la so­cio­lo­gič­ka. Ja­net Ver­te­si upo­zor­ňu­je, že si tre­ba viac vší­mať, aké in­for­má­cie sprís­tup­ňu­je­me na webe, a pý­ta sa, či raz prí­de čas, keď pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť jed­no­du­cho „od­hlá­siť" zdie­ľa­nie osob­ných in­for­má­cií na inter­ne­te.

Zdroj: blogs.wsj.com
mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter