Skoro polovica ľudí si za dolár spustí neznámy program

Ľudia bý­va­jú ochot­ní spus­tiť si na po­čí­ta­či vše­li­čo, zvy­čaj­ne však z nez­na­los­ti - dom­nie­va­jú sa nap­rík­lad, že prá­ve in­šta­lu­jú no­vý ko­dek. Čo tak skú­siť nas­le­du­jú­ci expe­ri­ment: pou­ží­va­te­lia by ve­de­li, že pra­cu­jú s po­ten­ciál­ne ri­zi­ko­vý­mi prog­ra­ma­mi, ale niek­to im za to po­núk­ne pe­nia­ze.

Pres­ne do ta­ké­ho po­ku­su sa vý­skum­ní­ci pus­ti­li. Na zá­kla­de infra­štruk­tú­ry Ama­zo­nu sa us­ku­toč­nil pro­jekt, v rám­ci kto­ré­ho si účas­tní­ci ma­li sťa­ho­vať a in­šta­lo­vať „expe­ri­men­tál­ny sof­tvér", kon­krét­ne tzv. Dis­tri­bu­ted Com­pu­ting Client. Náv­štev­ní­ci webu pro­jek­tu bo­li inštruo­va­ní, že sa sta­nú sú­čas­ťou vý­skum­né­ho prog­ra­mu CMU Dis­tri­bu­ted Com­pu­ting Pro­ject.

Ocho­ta sťa­ho­vať a spúš­ťať nez­ná­me prog­ra­my zá­vi­se­la lo­gic­ky od sľú­be­nej od­me­ny, ale už pri po­nu­ke 1 do­lá­ra sa za­po­ji­lo 40 % náv­štev­ní­kov webu (ce­na sa po­čí­ta­la za jed­nu ho­di­nu pre­vádz­ky prog­ra­mu, kaž­dý po­čí­tač sa smel zú­čas­tniť iba raz). Pre pe­nia­ze si ne­chá­me aj ko­le­no vŕtať. Ľudia bo­li ochot­ní prog­ram spúš­ťať aj ruč­ne a vý­slov­ne po­vo­ľo­vať je­ho beh, keď sa im zob­ra­zo­va­li vý­straž­né sprá­vy (napr. od kom­po­nen­tu Ria­de­nie pou­ží­va­teľ­ských úč­tov - UAC). Sa­moz­rej­me, stá­le ve­ri­li, že ide o se­rióz­ny pro­jekt, nie zjav­ný pod­vod.

Vý­skum­ní­ci uvá­dza­jú, že účas­tní­ci expe­ri­men­tu na­pos­pol dob­re ve­de­li, že ris­ku­jú a ro­bia nie­čo, čo sa im mô­že vy­pom­stiť. Zá­ver pre správ­cov IT a ve­de­nia fi­riem z to­ho je, že pou­ží­va­te­ľov nes­ta­čí o ri­zi­kách vzde­lá­vať - ​​aj s prís­luš­ný­mi zna­los­ťa­mi sa ľu­dia da­jú kú­piť a s vi­di­nou čo aj mi­ni­mál­nej od­me­ny všet­ky pra­vid­lá po­ru­šia, ino­ke­dy za­se bez­peč­nos­tné zá­sa­dy ne­bu­dú dodr­žia­vať z po­hodl­nos­ti. Bez­peč­nosť by pre­to ma­la byť maximál­ne vy­nú­te­ná tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi a ne­po­ne­chá­va sa na ľu­ďoch.

Za­ují­ma­vé pri­tom je, že v rám­ci expe­ri­men­tu bol na množ­stve za­po­je­ných po­čí­ta­čov ob­ja­ve­ný mal­vér. Dr­vi­vá väč­ši­na stro­jov ma­la spus­te­ný anti­ví­rus a ďal­šie po­dob­né nás­tro­je, op­ro­ti zvyš­ku stro­jov však prá­ve za­bez­pe­če­né sys­té­my bo­li mal­vé­rom in­fi­ko­va­né prav­de­po­dob­nej­šie (!). Ako vy­lo­žiť to­to kraj­ne prek­va­pi­vé zis­te­nie? Pri­pa­da­li si ľu­dia s anti­ví­ru­som bez­peč­nej­šie, a pre­to sa sprá­va­li ris­kan­tnej­šie? Vý­sled­ky asi nie sú da­né tým, že by sa na sys­té­moch bez anti­ví­ru­su pre­vádz­ko­va­li ne­ja­ké mi­ni­mál­ne kon­fi­gu­rá­cie, keď nap­rík­lad whi­te­list za­brá­ni spus­tiť čo­koľ­vek - expe­ri­men­tál­ny prog­ram sa tu to­tiž spus­tiť dal...

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter