Bude Google fyzicky nazerať do našich domovov? Nest kupuje za pol miliardy výrobcu kamier.

Vý­rob­ca in­te­li­gen­tných ter­mos­ta­tov a dy­mo­vých hlá­si­čov Nest kú­pi za 555 mil. do­lá­rov spo­loč­nosť Drop­cam, za­lo­že­nú v ro­ku 2009, kto­rá vy­rá­ba ka­me­ry a sen­zo­ry de­te­gu­jú­ce po­hyb, ur­če­né pre do­mác­nos­ti.

Nest je dcér­ska spo­loč­nosť Goog­lu, kto­rý ho kú­pil len pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi za 3,2 mld. do­lá­rov. Fir­ma si však za­cho­va­la is­tú sa­mos­tat­nosť a tvr­dí, že Drop­cam bu­de je­ho vlas­tná ak­vi­zí­cia mi­mo Goog­lu. Drop­cam bu­de za­čle­ne­ný do bran­du Nest a tím je­ho pra­cov­ní­kov bu­de zo San Fran­cis­ca pre­su­nu­tý do kan­ce­lá­rií Nes­tu v Pa­lo Al­to.

Drop­cam ne­pub­li­ko­val čís­la o pre­da­joch svo­jich pro­duk­tov, no je­ho bez­peč­nos­tné ka­me­ry pa­tria me­dzi naj­pre­dá­va­nej­šie na Ama­zo­ne. Naj­nov­šia ka­me­ra so 130-stup­ňo­vým zá­be­rom sa pre­dá­va za 199 do­lá­rov, ver­zia s niž­ším roz­lí­še­ním a men­ším zor­ným po­ľom (107°) za 149 do­lá­rov. Zá­zna­my z ka­mier sa uk­la­da­jú po­mo­cou clou­do­vých slu­žieb spo­loč­nos­ti a ucho­vá­va­jú sa na 7 dní (za 9,95 do­lá­ra me­sač­ne ale­bo 99 do­lá­rov roč­ne) ale­bo na me­siac (za 29,95 do­lá­ra me­sač­ne ale­bo 299 do­lá­rov roč­ne). Vi­deá mô­žu byť súk­rom­né ale­bo aj zve­rej­ne­né. Pre­zrieť si ich mož­no po­mo­cou inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča ale­bo mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Spo­loč­nosť sa vy­jad­ri­la, že 39 % zá­kaz­ní­kov, kto­rí si kú­pia jej ka­me­ry, pla­tí aj za clou­do­vé úlo­žis­ko.

Zne­po­ko­je­né hla­sy obá­va­jú­ce sa o ochra­nu súk­ro­mia sa oz­va­li už po tom, čo Goog­le kú­pil Nest. Mož­no pred­pok­la­dať, že eš­te zo­sil­ne­jú, keď Nest zís­ka ďal­šiu spo­loč­nosť za­me­ra­nú na mo­ni­to­ro­va­nie do­mác­nos­ti. Pod­ľa Mat­ta Ro­ger­sa, spo­lu­zak­la­da­te­ľa a vice­pre­zi­den­ta Nes­tu, však nie je dô­vod na oba­vy.

„Po­dob­ne ako úda­je o zá­kaz­ní­koch Nes­tu bu­de aj Drop­cam po­dlie­hať fi­rem­ným zá­sa­dám ochra­ny osob­ných úda­jov Nes­tu a dá­ta ne­bu­dú zdie­ľa­né s ni­kým (vrá­ta­ne Goog­lu) bez súh­la­su zá­kaz­ní­ka. Ob­chod­ný mo­del Nes­tu je za­lo­že­ný na plat­bách za služ­by a rek­la­my nie sú sú­čas­ťou na­šej stra­té­gie. Ak zís­ka­me Drop­cam, bu­dú rov­na­ké zá­sa­dy pla­tiť aj pre Drop­cam."

Zdroj: the­ver­ge.com
re­co­de.ne


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter