Hackeri požadujú platbu za nezverejnenie údajov o 600 000 zákazníkoch

Hac­ke­ri uk­rad­li dá­ta o viac než 600 000 zá­kaz­ní­koch spo­loč­nos­ti Do­mi­no's Piz­za. Iš­lo o 590 000 zá­kaz­ní­kov z Fran­cúz­ska a 58 000 z Bel­gic­ka. Zá­kaz­ní­kom naj­väč­šie­ho re­ťaz­ca na roz­voz piz­ze poh­ro­zil ano­nym­ný pou­ží­va­teľ na Twit­te­ri, že úda­je zve­rej­ní, ak mu fir­ma ne­vyp­la­tí vý­kup­né vo vý­ške 30 000 eur v ho­to­vos­ti. Od­osie­la­teľ tweetu sa naz­val Rex Mun­di. Účet s tým­to náz­vom bol čos­ko­ro za­blo­ko­va­ný.

rex_mundi.jpg

Me­ná zá­kaz­ní­kov, do­da­cie ad­re­sy, te­le­fón­ne čís­la, e-mai­lo­vé ad­re­sy a hes­lá zís­kal útoč­ník zo server­a pou­ží­va­né­ho na on-li­ne ob­jed­náv­ko­vý sys­tém spo­loč­nos­ti, uvie­dol Chris Bran­don, ho­vor­ca spo­loč­nos­ti. Ne­ve­del však, či od­cu­dze­né hes­lá bo­li za­šif­ro­va­né.

Ni­ja­ké in­for­má­cie o kre­dit­ných kar­tách či iné fi­nan­čné a ban­ko­vé úda­je ne­bo­li oh­ro­ze­né, pre­to­že Do­mi­no's Piz­za pou­ží­va v Bel­gic­ku a Fran­cúz­sku star­ší sys­tém, kto­rý neu­mož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom plat­bu pros­tred­níc­tvom kre­dit­ných ka­riet.

Spo­loč­nosť ne­mie­ni za­pla­tiť za nez­ve­rej­ne­nie dát. Ho­ci ter­mín ur­če­ný na za­pla­te­nie vý­kup­né­ho už vy­pr­šal, za­tiaľ ne­bo­li zve­rej­ne­né ni­ja­ké úda­je. Fir­ma od­mie­ta s hac­ker­mi ko­mu­ni­ko­vať.

Zdroj: reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter