Sťahovanie filmov nebude trestné, ak spôsobená škoda nepresiahne 266 eur

No­ve­la zá­ko­na z di­el­ne Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR na­ko­niec pred­sa len navr­hu­je zru­šiť tres­tnú zod­po­ved­nosť za sťa­ho­va­nie fil­mov a hud­by z ne­le­gál­nych zdro­jov. Pod­mien­kou však je, že tak­to spô­so­be­ná ško­da ne­mô­že prek­ro­čiť 266 eur. Ak te­da od no­vé­ho ro­ka raz za čas stiah­ne­te film či hud­bu z iných než ofi­ciál­nych zdro­jov, vy­hne­te sa tres­tu.

Len pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi parla­ment od­mie­tol návrh no­ve­ly od pos­lan­ca Mi­ros­la­va Beb­la­vé­ho, kto­rý mal za­bez­pe­čiť, aby sa net­res­ta­li ľu­dia za sťa­ho­va­nie hud­by a fil­mov z inter­ne­tu vý­luč­ne pre vlas­tnú pot­re­bu. No­ve­la prip­ra­vo­va­ná mi­nis­ter­stvom spra­vod­li­vos­ti bu­de vy­chá­dzať z od­liš­né­ho prís­tu­pu, než navr­ho­val pos­la­nec Beb­la­vý.

Pot­res­ta­ní bu­dú môcť byť aj na­ďa­lej všet­ci, kto­rí sťa­hu­jú fil­my či hud­bu z neo­fi­ciál­nych zdro­jov, no len za pred­pok­la­du, že vý­ška spô­so­be­nej ško­dy prek­ro­čí hra­ni­cu 266 eur. V prí­pa­de, že ško­da po sčí­ta­ní tú­to su­mu nep­re­siah­ne, a te­da ne­pôj­de o trest­ný čin, bu­de si poš­ko­de­ný aj na­priek to­mu môcť up­lat­niť náh­ra­du vznik­nu­tej ško­dy, kto­rú v prí­pa­de do­ká­za­nia vi­ny za­pla­tí pou­ží­va­teľ.

Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti v no­ve­le pred­lo­ží aj vzo­rec, pod­ľa kto­ré­ho sa bu­de po­čí­tať vznik­nu­tá ško­da. V zá­sa­de však pla­tí, že sa ško­da sa bu­de po­čí­tať ku dňu, keď pou­ží­va­teľ audio­vi­zuál­ne di­elo z inter­ne­tu stiah­ne, res­pek­tí­ve keď mu bu­de pries­tu­pok do­ká­za­ný.

Zdroj: vat.prav­da.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter