Hackeri napadli eBay a skopírovali veľkú časť jeho databázy

eBay ozná­mil, že pred tro­mi me­siac­mi (na pre­lo­me feb­ruára a mar­ca) hac­ke­ri pre­nik­li do je­ho sie­te a zís­ka­li prís­tup asi k 145 mi­lió­nom zá­zna­mov o pou­ží­va­te­ľoch. Ide o je­den z naj­väč­ších úni­kov dát v his­tó­rii pod­ľa poč­tu oh­ro­ze­ných úč­tov.

Zá­zna­my ob­sa­ho­va­li hes­lá, e-mai­lo­vé ad­re­sy, poš­to­vé ad­re­sy, dá­tu­my na­ro­de­nia a ďal­šie osob­né in­for­má­cie, ne­bo­li však me­dzi ni­mi fi­nan­čné úda­je, napr. čís­la kre­dit­ných ka­riet.

Zá­kaz­ní­kom sa od­po­rú­ča, aby okam­ži­te zme­ni­li svo­je hes­lá. No hes­lá bo­li šif­ro­va­né a spo­loč­nosť vraj ne­má dô­vod dom­nie­vať sa, že sa útoč­ní­kom po­da­ri­lo šif­ro­va­nie pre­lo­miť.

Bez­peč­nos­tní od­bor­ní­ci od­po­rú­ča­jú zá­kaz­ní­kom eBay os­tra­ži­tosť naj­mä v prí­pa­de, že pou­ží­va­li rov­na­ké hes­lá aj na iné úč­ty. Zá­ro­veň tvr­dia, že exis­tu­je znač­né ri­zi­ko to­ho, že hac­ke­ri de­šif­ro­va­li hes­lá, pre­to­že spo­loč­nos­ti väč­ši­nou po­žia­da­jú pou­ží­va­te­ľov o zme­nu hes­la len v prí­pa­de, ak sa naz­dá­va­jú, že je reál­na šan­ca na ich pre­lo­me­nie útoč­ník­mi.

Na­priek to­mu eBay vy­hlá­sil, že ne­vi­dí ni­ja­ké náz­na­ky zvý­še­né­ho vý­sky­tu pod­vod­nej čin­nos­ti a neexis­tu­je žiad­ny dô­kaz, že by je­ho on-li­ne pla­tob­ná služ­ba Pay­Pal bo­la na­ru­še­ná.

eBay ta­kis­to uvie­dol, že útoč­ní­ci zís­ka­li prih­la­so­va­cie úda­je is­té­ho poč­tu je­ho za­mes­tnan­cov, čo im umož­ní prís­tup do fi­rem­nej sie­te spo­loč­nos­ti.

Útok bol ob­ja­ve­ný za­čiat­kom má­ja a okam­ži­te sa za­ča­lo je­ho vy­šet­ro­va­nie. Na po­moc pri ňom bo­la priz­va­ná fo­ren­zná di­ví­zia Man­diant bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti Fi­reEye.

Exper­ti na po­čí­ta­čo­vú bez­peč­nosť tvr­dia, že ide o dru­hý naj­väč­ší hac­ker­ský útok na ame­ric­kú spo­loč­nosť v his­tó­rii. Ten naj­väč­ší pos­ti­hol v ok­tób­ri 2013 vý­rob­cu sof­tvé­ru Ado­be. Hac­ke­ri pri ňom zís­ka­li prís­tup asi k 152 mi­lió­nom pou­ží­va­teľ­ských úč­tov.

Zdroj: reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter