Na Slovensku sa šíria dva typy škodlivých SMS

Mo­bil­ný ope­rá­tor Oran­ge Slo­ven­sko za­zna­me­nal dva ty­py po­doz­ri­vých SMS správ s po­ten­ciál­ne škod­li­vým ob­sa­hom, kto­ré sa ší­ria na te­le­fón­ne čís­la ope­rá­to­rov na Slo­ven­sku. In­for­mo­va­la o tom v pon­de­lok ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti Alexan­dra Pis­ku­no­vá.

Ako ďa­lej uvied­la, pr­vý typ SMS sprá­vy spra­vid­la s rus­kým textom ob­sa­hu­je link na nez­ná­mu webstrán­ku so škod­li­vým kó­dom. Dru­hý typ sprá­vy fun­gu­je ako flash SMS, te­da SMS sprá­va, kto­rá sa pri­jí­ma­te­ľo­vi auto­ma­tic­ky zob­ra­zí na dis­ple­ji. Po jej ot­vo­re­ní, resp. klik­nu­tí na webo­vú strán­ku uve­de­nú v SMS sprá­ve, sa pri­jí­ma­te­ľo­vi do te­le­fó­nu nain­šta­lu­je škod­li­vý kód, kto­rý tú­to sprá­vu roz­po­sie­la ďa­lej na kon­tak­ty v te­le­fón­nom zoz­na­me.

"Zá­kaz­ní­kom od­po­rú­ča­me, aby v žiad­nom prí­pa­de nek­li­ka­li na po­doz­ri­vé lin­ky v SMS sprá­vach a neot­vá­ra­li SMS sprá­vy s nez­ná­mym ob­sa­hom ale­bo od nez­ná­mych či neob­vyk­lých od­osie­la­te­ľov," upo­zor­nil mo­bil­ný ope­rá­tor. Spo­loč­nosť pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií v sú­čas­nos­ti pri­jí­ma tech­nic­ké opat­re­nia, kto­ré ma­jú za­me­dziť ďal­šie­mu ší­re­niu tých­to škod­li­vých správ, ako aj blo­ko­vať po­doz­ri­vé webstrán­ky, kto­ré sú sú­čas­ťou tých­to správ.

SMS trój­sky kód sa pod­ľa vý­rob­cu bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru, fir­my ESET, za­me­ria­va na sle­do­va­nie pri­chá­dza­jú­cich SMS správ, v kto­rých vy­hľa­dá­va in­for­má­cie o pou­ží­va­te­ľo­vom zos­tat­ku na úč­te. "Mi­nu­lý rok sa ší­ril po rus­ky ho­vo­ria­cich kra­ji­nách a pod­ľa od­ha­du spo­loč­nos­ti ESET ten­to škod­li­vý kód nie je za­me­ra­ný na pou­ží­va­te­ľov zo Slo­ven­ska a dos­tal sa sem skôr ná­hod­ne, nie úmy­sel­ne," uvied­la sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť.

In­fi­ko­va­né za­ria­de­nie sa dá vy­čis­tiť dvo­ma spô­sob­mi. "Pou­ží­va­teľ by si mal za­ria­de­nie za­pnúť v Sa­fe Mo­de, nás­led­ne mô­že in­fek­ciu od­strá­niť. Dru­hým, a pre pou­ží­va­te­ľa zrej­me jed­no­duch­ším spô­so­bom, je stiah­nuť si z ofi­ciál­ne­ho ob­cho­du Goog­le Play anti­ví­ru­so­vú ap­li­ká­ciu," uzav­rel vý­rob­ca bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru.

Oran­ge Slo­ven­sko je in­teg­ro­va­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti na Slo­ven­sku. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter