Americká FTC sfúkla Snapchat za zavádzanie používateľov a narušovanie ich súkromia

Ho­ci Snap­chat u nás ne­do­sia­hol ta­kú po­pu­la­ri­tu ako na ame­ric­kom tr­hu, o služ­be umož­ňu­jú­cej po­sie­lať fo­tog­ra­fie, kto­ré po nie­koľ­kých se­kun­dách „nav­ždy zmiz­nú", ste už zrej­me po­ču­li. Ame­ric­ká Fe­de­rál­na ob­chod­ná ko­mi­sia (FTC - Fe­de­ral Tra­de Com­mis­sion) ne­dáv­no ob­vi­ni­la spo­loč­nosť, že za­vá­dza svo­jich pou­ží­va­te­ľov v otáz­kach tý­ka­jú­cich sa súk­ro­mia a bez­peč­nos­ti.

Pod­ľa jej vý­sku­mu to­tiž od­osie­la­né ob­ráz­ky mô­žu byť ulo­že­né aj v prí­pa­de, že im od­osie­la­teľ nas­ta­ví ži­vot­nosť len nie­koľ­ko se­kúnd. Je­den z naj­čas­tej­ších spô­so­bov, ako mož­no fun­kciu „zmiz­nu­tia" obísť, je pou­ži­tie ap­li­ká­cie tre­tej stra­ny, kto­rá sa do Snap­cha­tu na­bú­ra. No pos­lú­ži aj sta­rá dob­rá me­tó­da screen­sho­tu.

Snap­chat však pod­ľa FTC skres­ľo­val aj mie­ru za­cho­va­nia súk­ro­mia, bez­peč­nos­ti a dô­ver­nos­ti in­for­má­cií pou­ží­va­te­ľov. Spo­loč­nosť o nich to­tiž zbie­ra­la množ­stvo osob­ných úda­jov. Zís­ka­va­la nap­rík­lad lo­ka­li­zač­né úda­je pou­ží­va­te­ľov An­droi­du, ho­ci v pod­mien­kach sa tvr­dí, že ta­ké­to in­for­má­cie ne­bu­de sle­do­vať. No az­da naj­viac zne­po­ko­ju­jú­ce bo­lo zis­te­nie, že Snap­chat ne­ve­del za­bez­pe­čiť svo­ju fun­kciu Náj­sť pria­te­ľov (Find Friends).

Útoč­ní­kom sa v ja­nuá­ri po­da­ri­lo pre­nik­núť do da­ta­bá­zy a zve­rej­ni­li zoz­nam mien a te­le­fón­nych čí­sel 4,6 mi­lió­na pou­ží­va­te­ľov Snap­cha­tu. „Zve­rej­ne­nie tých­to in­for­má­cií by moh­lo viesť k ich zneu­ži­tiu na úče­ly spa­mu, phis­hin­gu a ďal­šej ne­žia­du­cej ko­mu­ni­ká­cie," uvá­dza sa vo vy­hlá­se­ní FTC. Naš­ťas­tie zá­me­rom hac­ke­rov ne­bo­lo ško­diť, ale pou­ká­zať na di­eru v za­bez­pe­če­ní, a tak v zoz­na­me chý­ba­li dve pos­led­né čís­li­ce v te­le­fón­nom čís­le.

Na náp­ra­vu uve­de­ných po­chy­be­ní FTC na­ria­di­la spo­loč­nos­ti reali­zo­vať prog­ram kom­plexnej ochra­ny osob­ných úda­jov, kto­rý sa bu­de mo­ni­to­ro­vať po­čas nas­le­du­jú­cich 20 ro­kov.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter