Populárna bezpečnostná aplikácia Virus Shield pre Android bola len podvod. Ale poučný.

Bez­peč­nosť je pri tech­no­ló­giách dô­le­ži­tý fak­tor a nik­dy jej nie je pri­ve­ľa. Mal­vér si čo­raz čas­tej­šie náj­de ces­tu aj do na­šich smar­tfó­nov, čo mô­že mať zá­važ­né dôs­led­ky. Pre­to sa kaž­dý ro­zum­ný člo­vek sna­ží čo naj­lep­šie za­bez­pe­čiť svo­je za­ria­de­nie. A prá­ve z to­ho chcel ťa­žiť De­viant So­lu­tions, tvor­ca po­pu­lár­nej ap­li­ká­cie v Goog­le Play s náz­vom Vi­rus Shield.

Vi­rus Shield o se­be tvr­dí, že je anti­ví­ru­so­vý prog­ram, kto­rý „chrá­ni vás a va­še osob­né úda­je pred škod­li­vý­mi ví­rus­mi, mal­vé­rom, spaj­vé­rom", ok­rem to­ho „zvý­ši rých­losť váš­ho te­le­fó­nu", a to všet­ko jed­ným klik­nu­tím. Ta­kis­to vy­hla­su­je, že má mi­ni­mál­ny vplyv na ba­té­riu, bez prob­lé­mov beží na po­za­dí, a aby to­ho ne­bo­lo má­lo, sprá­va sa aj ako ad-block sof­tvér a zba­ví vás „ot­rav­nej rek­la­my". Ap­li­ká­cia sto­jí 3,99 do­lá­ra a po­čas ne­ce­lých dvoch týž­dňov v Play Sto­re do­siah­la 10 000 stiah­nu­tí a hod­no­te­nie so 4,5 hviez­dič­ka­mi od 1700 ľu­dí.

Re­dak­to­ri server­a An­droid Po­li­ce, kto­rí de­kom­pi­lo­va­li ce­lý zdro­jo­vý kód ap­li­ká­cie a umies­tni­li ho na server Git­Hub, však zis­ti­li, že je­di­né, čo ro­bí, je zme­na tla­čid­la s čer­ve­ným krí­ži­kom na tla­čid­lo so zna­kom „od­faj­knu­tej" kon­tro­ly. Ap­li­ká­cia te­da nič ne­chrá­ni, ne­za­bez­pe­ču­je ani nes­ke­nu­je. Jej vý­vo­já­ri ve­no­va­li zrej­me viac ča­su me­nu nas­ta­ve­ní než „bez­peč­nos­tnej" čas­ti ap­li­ká­cie.

red_tick.jpg

Auto­rom ap­li­ká­cie je zrej­me zná­my pod­vod­ník, kto­rý bol vy­ká­za­ný z via­ce­rých fór, pre­to­že sa sna­žil vy­lá­kať od ľu­dí pe­nia­ze za on-li­ne hry s níz­kou kva­li­tou.

To vy­vo­lá­va ur­či­té oba­vy oh­ľad­ne Play Sto­re. Je hrad­ba prís­nych kon­trol, kto­rá chrá­ni App­le App Sto­re, vhod­nej­ší pos­tup v prí­pa­de ap­li­ká­cií pre smar­tfó­ny? Mô­že slo­bo­da ply­nú­ca z mo­de­lu Goog­lu vy­vá­žiť ne­ga­tí­va ší­re­nia zlých a nek­va­lit­ných ap­li­ká­cií?

Goog­le už ap­li­ká­ciu zo svoj­ho ob­cho­du me­dzi­ča­som od­strá­nil.

Zdroj: neowin.net
an­droid­po­li­ce.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter