Stránky Roberta Fica boli napadnuté hackermi. Informovali o jeho odstúpení z volieb

Fi­co2014.sk, ofi­ciál­na inter­ne­to­vá strán­ka pre­zi­den­tské­ho kan­di­dá­ta Ro­ber­ta Fi­ca, sa v pia­tok 28. 3. sta­la ter­čom hac­ker­ské­ho úto­ku. Po úto­ku strán­ka ozna­mo­va­la od­stú­pe­nie Ró­ber­ta Fi­ca z kan­di­da­tú­ry na pre­zi­den­ta.

Ak­tua­li­zo­va­né 11:46:Strán­ky sa po­da­ri­lo zno­va spus­tiť o 11. ho­di­ne a 30. mi­nú­te.
Akua­li­zo­va­né o 12:41:Dopl­ne­né o vy­jad­re­nia ho­vor­ky­ne Smer-SD, Mo­ni­ky Po­čát­ko­vej.

„S po­ko­rou sa vzdá­vam kan­di­da­tú­ry na fun­kciu pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Mys­lím si, že prá­ve v tom­to oka­mi­hu môj­ho ži­vo­ta pri­šiel čas na se­ba­ref­lexiu a na spl­ne­nie môj­ho sľu­bu, že v ro­ku 2014 už v po­li­ti­ke ne­bu­dem. Cí­tim, že by som mal zlo­žiť účet za všet­ko zlé, čo sme spô­so­bi­li. Úprim­ne ma to všet­ko mr­zí. Ďaku­jem za va­šu dô­ve­ru a ve­rím, že spo­loč­ne náj­de­me ces­tu, ako to nap­ra­viť," uvá­dza­lo sa na strán­ke. Mo­men­tál­ne je strán­ka do­čas­ne vy­pnu­tá.

Ho­vor­ky­ňa stra­ny Smer-SD, Mo­ni­ka Po­čát­ko­vá uvied­la: „In­for­má­cia o tom, že sa Ro­bert Fi­co vzdá­va kan­di­da­tú­ry, nie je prav­di­vá. Na webo­vú strán­ku pre­zi­den­tské­ho kan­di­dá­ta www.fi­co2014.sk sa dos­tal nez­ná­my ha­cker. Je to dô­kaz to­ho, že ag­re­sív­na anti­kam­paň pro­ti Ro­ber­to­vi Fi­co­vi vr­cho­lí aj po­čas vo­leb­né­ho mo­ra­tó­ria. K tech­nic­kým de­tai­lom úto­ku sa ak­tuál­ne ne­vie­me vy­jad­riť."

fico_hack2.jpg

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter